Výzva opatrenia 1.2 OP KaHR

štvrtok, 04. marec 2010
SARIO

Priemyselné parky

 

Priorita č. 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

(podpora budovania hnedých priemyselných parkov)

Cieľ opatrenia :

Cieľom opatrenia 1.2 je podpora verejného sektora pri budovaní infraštruktúry pre rozvoj podnikania v oblasti priemyslu a služieb predovšetkým pre MSP, s pozitívnym dopadom na zamestnanosť a kvalitu života v regiónoch. Snahou je tiež pomocou podpory verejného sektora podporiť podnikateľskú činnosť v kontexte vyváženého regionálneho rozvoja, vrátane revitalizácie bývalých priemyselných a podnikateľských lokalít. Podpora bude zameraná prioritne na revitalizáciu hnedých parkov a len vo výnimočných prípadoch na budovanie zelených parkov a to len po schválení MH SR, pre potreby vytvárania nových pracovných príležitostí a spoločných aktivít v regiónoch v spolupráci s MPSVaR SR. Tým je zabezpečená regionálna dimenzia, ale i možnosť na vytvorenie sietí v rámci medzinárodnej spolupráce. V prípade záujmu o národné projekty v odvetviach priemyslu a ochrany spotrebiteľa sa budú realizovať až po ich schválení na Monitorovacom výbore.

 

Oprávnené aktivity:

V rámci tejto výzvy sú oprávnené aktivity zamerané na výstavbu a revitalizáciu infraštruktúry hnedých priemyselných parkov (rekonštrukcia a modernizácia, prípadne rozšírenie bývalých priemyselných a podnikateľských lokalít pre ďalšie trvalo udržateľné investície na sanáciu a obnovu verejnej infraštruktúry podporujúce podnikanie).

 

Forma pomoci:

Finančná pomoc je poskytovaná formou NFP. NFP sa poskytuje formou refundácie, predfinancovania, alebo ich vzájomnej kombinácie. Pomoc sa poskytuje na princípe spolufinancovania oprávnených výdavkov v nasledovnom pomere:

  • maximálne 95% z oprávnených výdavkov projektu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu
  • minimálne 5% z vlastných zdrojov žiadateľa

 

Dĺžka trvania projektu:

Doba realizácie projektu nesmie presiahnuť 36 mesiacov

 

Výška pomoci:

  • Minimálna výška pomoci pre projekt je 200 000 EUR.
  • Maximálna výška pomoci pre projekt je 10 000 000 EUR, pričom výška celkových výdavkov na projekt nemôže prekročiť 50 000 000 EUR.

 

Oprávnení prijímatelia:

  • vyšší územný celok (ďalej len „VUC“) založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov;
  • obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov