Výzva podopatrenia 1.1.3 OP KaHR

štvrtok, 04. marec 2010
SARIO

 

Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery

Podopatrenie 1.1.3 Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách

Cieľom opatrenia je poskytnutie pomoci malým a stredným podnikom prezentovať sa na domácom a zahraničnom trhu, výrobným podnikom a podnikom pracujúcim v službách napomôcť lepšie sa zapojiť do medzinárodnej kooperácie a úspešnejšie sa uplatniť na zahraničnom trhu. Podopatrenie 1.1.3 OP KaHR sa realizuje prostredníctvom Schémy podpory medzinárodnej spolupráce (de minimis).

 

Prijímatelia pomoci:

Príimateľmi pomoci sú fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka Slovenskej republiky, registrované na území SR, pôsobiace v jednotlivých sektoroch hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy projektov, a to:

1. Malí a strední podnikatelia (MSP)
2. Veľkí podnikatelia

 

Spôsobilé podnikateľské subjekty:

  • výrobné podnikateľské subjekty,
  • obchodné firmy, ktorých predmetom podnikania je zastupovanie iných spoločností pri speňažovaní ich výsledkov výroby alebo služieb a ktorí hodnoverne preukážu túto skutočnosť,
  • spoločnosti zaoberajúce sa tvorbou a vývojom softvérových riešení, informačných a internetových technológií, projektovania, designu, biotechnológiami a komunikačnými technológiami.

 

Oprávnené projekty:

Oprávnenými projektmi sú projekty, ktorých výsledkom je zlepšenie internacionalizácie, prezentačných zručností, úrovne informovanosti o zahraničných trhoch, informatizácie podnikov, a tým zlepšenie pozície podnikateľských subjektov Slovenskej republiky na vnútornom trhu Európskej únie a tretích trhoch:

        1. Prvá účasť podniku na výstavách a veľtrhoch v Slovenskej republike a v zahraničí.
        2. Prvá účasť podniku na obchodných misiách v zahraničí.
        3. Poradenské a konzultačné služby poskytované jednorazovo v oblasti podpory marketingových a investičných informácií ako aj
            podpory internacionalizácie obchodu.

 

Výška pomoci:

Schéma pomoci de minimis:

  • Minimálna výška pomoci je 20 000,- EUR
  • Maximálna výška pomoci jednému príjemcovi pomoci nesmie presiahnuť súhrnne 200 000,- EUR v priebehu troch po sebe nasledujúcich fiškálnych rokov.
  • Schválená intenzita pomoci na realizáciu projektov nesmie presiahnuť podľa cieľa Konvergencia presiahnúť
    50% oprávnených výdavkov pre Stredné a Východné Slovensko
    40% oprávnených výdavkov pre Západné Slovensko