Ako nastaviť kontroling v malej a strednej firme? (webinár)

Dátum: 
streda, 18. august 2021
Miesto: 
ONLINE
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravila webinár Exportnej akadémie na tému „Ako nastaviť kontroling v malej a strednej firme?“. 

Nachádzame sa v turbulentnej dobe, keď často nevieme, čo nás čaká o pár mesiacov. Napriek tomu sú manažéri zodpovední voči majiteľovi, aby im zverená firma bola finančne zdravá bez významných rizík, s dobrými obchodnými a ekonomickými výsledkami, alebo aby prekonala ťažké obdobie s čo najmenšími stratami. Tí odvážnejší využívajú súčasnú dobu ako príležitosť na transformáciu do novej podoby a na expanziu do nových oblastí.

Ako sa vysporiadať s touto úlohou? Okrem odvahy, obetavých pracovníkov a finančnej sily je nevyhnutné priebežne sledovať kľúčové finančno-ekonomické parametre firmy vo vzájomných súvislostiach (napríklad tržby-náklady-zisk-cash-flow). inak sa ľahko stane, že narazíme.
Kontroling, či už finančný, alebo obchodno-prevádzkový, nesmie byť zbytočne komplikovaný a náročný, avšak musí podporovať k správnym rozhodnutiam v prospech firmy a záujmom majiteľov.
Seminár je určený manažérom a majiteľom firiem, ekonómom a začínajúcim finančným riaditeľom, pracovníkom kontrolingu a všetkým ďalším, ktorých zaujíma táto problematika.

Cieľom pripravovaného webinára je priblížiť jeho účastníkom štruktúru kontrolingu v malej a strednej firme spolu s postupom na jeho zavedenie.
Webinár bude lektorovať skúsený odborník s dlhoročnou praxou Dr. Milan Veščičík, senior expert poradenskej spoločnosti GRADIENT 5, s.r.o.  a znalec v odvetví kontroling
 
Cieľová skupina
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.


Registrácia
Registrovať sa môžete do 12. augusta 2021 prostredníctvom registračného formulára
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 3. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.