×
18.09.2018 - 22.09.2018

FOR ARCH 2018

Miesto
PVA Expo Praha, Česká republika
Kontakt
Organizátor:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Cieľová skupina: 
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami
 
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje pozvať slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na stavebnom veľtrhu FOR ARCH 2018, ktorý sa uskutoční v termíne 18. – 22. septembra 2018 v Prahe.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Veľtrh FOR ARCH každoročne prináša prezentácie noviniek z mnohých odborov spojených so stavebníctvom, svoje zastúpenie na veľtrhu majú poprední výrobcovia, dodávatelia, remeselníci, ale aj investori, developeri a zástupcovia ďalších odborov súvisiacich so stavebníctvom. Medzi novinky v minulom roku patrili okná, tieniaca technika, dvere, ploty a brány, ktoré opäť veľtrh obohatili svojimi nápaditými aj nevšednými expozíciami.
Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu FOR ARCH 2018 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor a výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 6 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca. do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu. 

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu FOR ARCH 2018, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 20. júla 2018.Poznámka: V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu FOR ARCH 2018, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.