Cooperation Innovation Technology Transfer - konferencia

Dátum: 
18 - 19 október 2022
Miesto: 
Bratislava
Organizátor: 
Centrum vedecko-technických informácií SR
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu dáva do pozornosti partnerské podujatie Cooperation Innovation Technology Transfer. 
Hlavným organizátorom podujatia je Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej len „CVTI SR“). Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Cooperation Innovation Technology Transfer (ďalej len „COINTT“) je odbornou konferenciou s medzinárodnou účasťou, ktorej hlavnými témami sú transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania.

COINTT je uznávanou platformou, ktorá na jednom mieste prezentuje podporné nástroje zamerané na prepájanie vedeckovýskumných inštitúcií s podnikateľským prostredím, zavádzanie inovácií do praxe a vytvára priestor na výmenu skúseností zástupcov všetkých významných účastníkov inovačného diania na Slovensku ale i v zahraničí.

Špecifickými cieľmi COINTT sú:
  • vytvorenie platformy pre pracovníkov slovenských verejných VVI na výmenu skúseností z praxe na poli transferu technológií,
  • prezentácia vedeckovýskumných kompetencií VVI pred súkromným sektorom za účelom vytvorenia príležitostí pre inovatívne spolupráce,
  • vytváranie príležitostí pre podnikateľov na prístup k vedeckovýskumným kapacitám slovenských verejných VVI,
  • prezentácia podporných nástrojov pre inovácie v priemysle,
  • prezentácia úspešného inovatívneho podnikania na Slovensku,
  • prezentácia úspešných zahraničných investícií, globálneho podnikania na Slovensku a možností ich podpory,
  • prezentácia možností financovania inovatívneho podnikania z domácich a zahraničných zdrojov,
  • prezentácia úspešných príkladov ochrany a komercializácie duševného vlastníctva z VVI,
  • prezentácia podporných služieb v oblasti využívania priemyselného vlastníctva v inovatívnom podnikaní.
Program podujatia: 
https://cointt.sk/program-2022/

Projekt Prax pre univerzity, riešenia pre firmy odprezentuje Barbora Szépeová, Projektový manažér pre podporu výskumu a transfer technológií SARIO 18. 10. 2022 o 13:30hod
https://cointt.sk/session/projekt-prax-pre-univerzity-riesenia-pre-firmy-podpora-akademickeho-transferu-technologii-do-praxe/
 
Registrácia:
https://cointt.sk/registracia/