×
07.06.2022

DPH pri exporte a importe tovaru v rámci EÚ (webinár)

Miesto
online
Cena
bezplatne
Kontakt

Petra Hudáková, T: +421 910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Pre koho je seminár určený:
  • pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov (MSP) pripravila webinár Exportnej akadémie na tému DPH pri exporte a importe tovaru v rámci EÚ

Vývoz tovaru a dovoz tovaru sú bežnou súčasťou podnikania s tovarom ako takým. Pri vývoze tovaru a dovoze tovaru je okrem colných súvislostí dôležité poznať aj DPH súvislosti a uistiť sa, že vývoz tovaru v konkrétnom prípade môže byť oslobodený od DPH a že pri dovoze môže podnikateľský subjekt odpočítať DPH z dovozu uhradenú colnému orgánu.

Vývoz tovaru a dovoz tovaru môže v praxi predstavovať individuálne transakcie medzi dvoma podnikateľskými subjektmi. Nezriedka je však vývoz tovaru a dovoz tovaru súčasťou reťazových transakcií, t. j. transakcií, pri ktorých sa dodanie tovaru zmluvne aj fakturačne deje medzi minimálne 3 obchodníkmi s tovarom v rade, ale preprava tovaru sa uskutoční priamo od prvého obchodníka k poslednému obchodníkovi v rade.

Cieľom pripravovaného webinára je pomôcť podnikateľom, ktorých predmetom podnikateľskej činnosti je obchodovanie s tovarom v rámci EÚ
s prvkom vývozu tovaru alebo dovozu tovaru, zorientovať sa v predmetnej problematike a zodpovedať im súvisiace otázky.

Webinár nadväzuje aj na už uskutočnený webinár z novembra 2021 na tému Trojstranné a reťazové obchody v rámci EÚ z pohľadu DPH.
 
Webinár bude lektorovať skúsený odborník na danú oblasť Peter Schmidt, daňový poradca, spolupracujúci s  poradenskou spoločnosťou VGD SLOVAKIA s.r.o.

REGISTRÁCIA 
Registrovať sa môžete do 31. mája 2022.Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 4. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.

NA STIAHNUTIE   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk