×
15.03.2023

DPH pri službách súvisiacich s dodaním tovaru (webinár)

Miesto
online
Cena
bezplatne
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Petra Hudáková, T: 0910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému "DPH pri službách súvisiacich s dodaním tovaru". 

S tovarovými cezhraničným transakciami je spojené aj poskytovanie veľkého množstva rôznych služieb, ktoré sa však už z pohľadu DPH zdaňujú inak, ako sa zdaňujú dodávky tovaru. Ide napríklad o prenájom skladov, skladovacie služby, prepravné služby, prenájom dopravných prostriedkov, doplnkové služby pri preprave tovaru, colno-deklaračné služby a iné.
Pri poskytovaní služieb spojených s dodaním tovaru sa v niektorých prípadoch navyše uplatňuje aj oslobodenie od DPH, ktoré situáciu zdaňovania služieb komplikuje.

Cieľom pripravovaného webinára je pomôcť podnikateľom, ktorých predmetom podnikateľskej činnosti je cezhraničné obchodovanie s tovarom, zorientovať sa v problematike zdaňovania spomínaných služieb a zodpovedať ich otázky. V neposlednom rade môže pripravovaný webinár pomôcť aj tým podnikateľom, ktorí tieto služby poskytujú.
Webinár nadväzuje na už uskutočnený webinár z novembra 2021 na tému Trojstranné a reťazové obchody v rámci EÚ z pohľadu DPH a webinár z júna 2022 na tému DPH pri exporte a importe tovaru v rámci EÚ.
 
Webinár bude lektorovať skúsený odborník na danú oblasť Peter Schmidt, daňový poradca, spolupracujúci s  poradenskou spoločnosťou VGD SLOVAKIA s.r.o.
 
REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 7. marca 2023.
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 4. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.

NA STIAHNUTIE