INTRASTAT - webinár

Dátum: 
01 - 02 júl 2020
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 
Petra Hudáková, T: 0910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravila seminár Exportnej akadémie pre slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja pod názvom Intrastat.

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie 1. mája 2004 došlo k viacerým zmenám v oblasti medzinárodnej výmeny tovarov medzi členskými štátmi Únie. Jednou z významných zmien je uplatňovanie princípu voľného pohybu tovaru, čo sa v praxi prejavilo odstránením colných formalít pri obchodovaní medzi členskými štátmi Únie.

Ich odstránením došlo k výpadku zdroja informácií, preto bolo treba zaviesť systém, ktorý nahradí tento výpadok – systém INTRASTAT. Hospodárskym subjektom teda pribudla nová povinnosť v podobe pravidelného podávania hlásení INTRASTAT.

Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov s metodikou zberu štatistických údajov a s postupom pri príprave štatistického hlásenia. Lektorom webinára bude skúsený odborník na danú oblasť, Ing. Tibor Vojtko, odborný poradca pre oblasť cla a bývalý colník.

Webinár je určený pre všetkých, ktorí obchodujú s tovarom medzi členskými štátmi EÚ a ktorí chcú úspešne zvládnuť agendu INTRASTAT.

Webinár je bezplatný.

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 23. júna 2020 vyplnením registračného formulára.


 
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do 100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 2. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.