×
08.02.2022 - 09.02.2022

INTRASTAT (webinár)

Miesto
ONLINE (Zoom)
Cena
bezplatne
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Petra Hudáková, T: 0910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému "INTRASTAT"

Pre koho je seminár určený:
  • pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami
     
Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie 1. mája 2004 došlo k viacerým zmenám v oblasti medzinárodnej výmeny tovarov medzi členskými štátmi Únie. Jednou z významných zmien je uplatňovanie princípu voľného pohybu tovaru, čo sa v praxi prejavilo odstránením colných formalít pri obchodovaní medzi členskými štátmi Únie.

Ich odstránením došlo k výpadku zdroja informácií, preto bolo treba zaviesť systém, ktorý nahradí tento výpadok – systém INTRASTAT. Hospodárskym subjektom teda pribudla nová povinnosť v podobe pravidelného podávania hlásení INTRASTAT.

Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov s metodikou zberu štatistických údajov vrátane zmien platných od 1.1.2022 a s postupom pri príprave štatistického hlásenia. Lektorom webinára bude skúsený odborník na danú oblasť, Ing. Tibor Vojtko, odborný poradca pre oblasť cla a bývalý colník.
Webinár je určený pre všetkých, ktorí obchodujú s tovarom medzi členskými štátmi EÚ a ktorí chcú úspešne zvládnuť agendu INTRASTAT.

Program webinára
 
Registrovať sa môžete prostredníctvom registračného formulára 
do 1. februára 2022.Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 4. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.

NA STIAHNUTIE   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk