×
12.09.2018

Podnikanie v Rakúsku — Právne podmienky a praktické rady

Miesto
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava
Cena
bezplatne
Kontakt

Petra Hudáková, T: +421 910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Cieľová skupina: 
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Seminár je organizovaný v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP.

Rakúsko je jednou z najrozvinutejších krajín Európskej únie, pričom
rakúski partneri sa stali dôležitými obchodnými partnermi aj slovenských podnikateľských subjektov.


Cezhraničné poskytovanie služieb (t. j. bez založenia organizačnej zložky v Rakúsku) bolo v rozsiahlej miere ovplyvnené prijatím zákona na zamedzenie sociálnemu a mzdovému dumpingu, ktorý ukladá podnikateľským subjektom rozsiahle povinnosti a predstavuje značnú
výzvu pri podnikateľských aktivitách v Rakúsku.

Cieľom seminára je oboznámiť jeho účastníkov s rakúskou legislatívou upravujúcou cezhraničné poskytovanie služieb, založenie živnosti, organizačnej zložky alebo podnikateľského subjektu v Rakúsku a s jej správnym uplatňovaním v praxi, a tým im uľahčiť orientáciu v uvedenej problematike.

Cenné informácie získajú živnostníci a podnikatelia, ktorí obchodujú, poskytujú služby alebo majú záujem otvoriť pobočku, založiť živnosť alebo dcérsku spoločnosť v Rakúsku.
 
PROGRAM

09.45 — 10.00
 • Registrácia účastníkov

10.00 — 12.00
 • Cezhraničné poskytovanie služieb
 • Vysielania zamestnancov do Rakúska
 • Právna úprava vo vybraných oblastiach podnikania

12.00 — 12.15
 • Prestávka

12.15 — 14.00
 • Právne subjekty podľa rakúskeho práva
 • Založenie živnosti, pobočky alebo dcérskej spoločnosti v Rakúsku
 • Praktické rady pri úprave zmluvných vzťahov s rakúskymi obchodnými partnermi

14.15 — 15.00
 • Diskusia a individuálne konzultácie

LEKTOR

Mag. Zuzana Nötstaller
 • VŠ vzdelanie právnického smeru
 • advokátka zapísaná v rakúskej komore advokátov
 • špecializuje sa na právne poradenstvo podnikateľských subjektov v oblasti obchodného a korporátneho práva, fúzií & akvizícií, ochrany hospodárskej súťaže a práv duševného vlastníctva
 • poskytuje právne poradenstvo pri príprave a vypracovaní zmlúv
 • zastupuje klientov v medzinárodných rozhodcovských konaniach, ako aj v občianskych a obchodných sporoch pred riadnymi súdmi

REGISTRÁCIA
Registrácia je uzatvorená.