×
25.01.2022 - 26.01.2022

Podnikanie v Rakúsku z právneho a daňového hľadiska (webinár)

Miesto
online
Cena
bezplatne
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému "Podnikanie v Rakúsku z právneho a daňového hľadiska". 

Pre koho je seminár určený:
  • pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami

Cieľom I. časti webinára (25.1.2022 od 10:00 hod.) bude priblížiť účastníkom základné pravidlá pri cezhraničnom poskytovaní služieb, predovšetkým súvisiace s ohlasovacími povinnosťami pri výkone viazanej živnosti, ako aj s povinnosťami spojenými s vysielaním zamestnancov na výkon prác do Rakúska, informácie o zriadení organizačnej zložky, rakúskych obchodných spoločností a iné.

Prvú časť webinára bude viesť Mag. Zuzana Nötstaller, advokátka zapísaná v rakúskej komore advokátov, ktorá sa špecializuje sa na právne poradenstvo podnikateľským subjektom v oblasti obchodného a korporátneho práva.
 
II. časť webinára (26.1.2022 od 10:00 hod.) sa bude venovať základným daňovým otázkam súvisiacim s cezhraničným poskytovaním služieb. Účastník bude oboznámený s novými daňovými povinnosťami v Rakúsku, zameranými na zrážkovú daň a daň zo mzdy, získa stručný prehľad rakúskych daňových sadzieb, informácie týkajúce sa registrácie na DPH a podávanie DPH hlásení ako aj rakúske daňové priznanie a vrátenie dane.
Druhú časť webinára bude viesť JUDr. Patrícia Tóthová, LL.M., advokátka zo spoločnosti ProfiDeCon, kde poskytuje poradenstvo súvisiace s výkonom prác v zahraničí slovenským, českým a poľským klientom, ktorí vstupujú na nemecký, ako aj rakúsky trh.

Program webinára

Registrovať sa môžete prostredníctvom registračného formulára do 19. januára 2022.
 


Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 3. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.

NA STIAHNUTIE   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk