×
03.04.2021 - 08.04.2021

Podnikateľská misia do Dubaja – Cybertech Global UAE Dubai

Miesto
Dubaj, SAE
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, má záujem v apríli 2021 zorganizovať podnikateľskú misiu do Dubaja pri príležitosti konania podujatia Cybertech Global UAE-Dubai.
 
Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja
 
Sektorové zameranie veľtrhu:
 • informačno-komunikačné technológie
 • kybernetická bezpečnosť
 
Webová stránka podujatia: cybertechconference.com
 
CyberTech Global je každoročne najväčším podujatím, mimo USA, zameraným na technológie a riešenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti naprieč rôznymi oblasťami priemyslu ako námorníctvo, letectvo, finančníctvo, zdravotníctvo a i.

Súčasťou podujatia sú nielen kvalitné konferencie najvyšších odborníkov a predstaviteľov štátu, ale aj výstavná hala so stánkami najvýznamnejších spoločností z predmetnej oblasti. Zároveň je súčasťou aj vlastná networkingová platforma, ktorá ponúka zúčastňujúcim sa spoločnostiam možnosť individuálnych B2B rokovaní priamo na mieste konania.
 
Každý rok sa podujatia zúčastňujú tisícky návštevníkov z vyše 80 krajín sveta. Popri najvyšších predstaviteľoch významných spoločností sú súčasťou podujatia už tradične aj vysoko postavení predstavitelia štátnych aparátov, investori či zástupcovia akademickej obce.
 
Tradične sa Cybertech koná v hlavnom meste Izraela, Tel Avive, avšak z pandemických dôvodov bolo pre tento rok určené nové miesto konania – Dubaj, SAE. Dôvodom výberu tohto teritória však nie je len pandémia COVID-19, ale aj vysoký potenciál SAE v rozvoji inovačných technológií, z dôvodu snahy diverzifikácie národného hospodárstva, ktorej jedným z hlavných aparátov je práve podpora inovácií, vedy a výskumu.
 
Cybertech Global UAE-Dubai je práve z vyššie spomínaných dôvodov najvhodnejším podujatím pre rozvoj aktivít slovenských MSP v sektore IKT so špeciálnym zameraním na kyberbezpečnosť, a to nielen v teritóriu SAE, ale aj v ďalších krajinách GCC a v Izraeli.

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 • Vstupenky na veľtrh a úhrada poplatkov za B2B rokovania (vynímajúc vstupenky na konferenčnú časť podujatia) pre jedného zástupcu spoločnosti
 • Transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
 • Subdodávateľské služby za účelom vyhľadávania relevantných zahraničných obchodných partnerov
 • Ubytovanie v teritóriu pre jedného zástupcu spoločnosti
 • PCR testy pre jedného zástupcu spoločnosti (72h pred odletom zo SR)
 • Propagačné materiály
 • Asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
 
Podpora nezahŕňa:
 • letenky
 • iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov
 
REGISTRÁCIA 
Ďakujeme za prejavený záujem. Registrácia bola ukončená.Ukončenie registrácie: 12. február 2021