×
13.03.2018 - 14.03.2018

Podnikateľská misia do Istanbulu

Miesto
Istanbul, Turecko
Kontakt

Igor Uhlik, T: +421 910 828 109, E: igor.uhlik@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov na podnikateľskú misiu do Istanbulu (Turecko) v termíne 13. – 14. marca 2018.

Podnikateľská misia bude organizovaná v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP.
 
Cieľová skupina:
 • malé a stredné podniky zo Slovenskej republiky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré spĺňajú podmienky účasti v Schéme na podporu MSP v SR
 
Sektorové zameranie:
 • automobilový priemysel
 • energetika
 • IT sektor
 • iné
 
Cieľom účasti slovenských spoločností na podnikateľskej misii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a  nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Priebežný program:
 • 12. 3. 2018 – Predpokladaný príchod účastníkov, neformálne stretnutie s predstaviteľmi generálneho konzulátu SR v Tureckej republike
 • 13. 3. 2018 – Prezentačná časť s možnosťou krátkej prezentácie vlastnej spoločnosti, B2B rokovania s tureckými spoločnosťami, neformálny networking, občerstvenie
 • 14. 3. 2018 – Návšteva tureckých spoločností, neformálne stretnutia, voľný čas, možnosť odchodu
 
Podpora zo strany agentúry SARIO zahŕňa:
 • zabezpečenie konferenčných priestorov spolu s technickým vybavením a občerstvením počas trvania B2B stretnutí
 • logistika v teritóriu
 • nepretržitá asistencia zamestnancov agentúry SARIO
 
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (stravné, ubytovanie, letecký transfer).
 
REGISTRÁCIA
Ďakujeme za prejavený záujem. Registrácia bola ukončená 20. 2. 2018.
 
Poznámka:
V prípade naplnenia kapacity pred ukončením registrácie, t.j. pred dátumom 20. 2. 2018, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.


Záujemca vyplnením registrácie potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním a zverejnením uvedených údajov v agentúre SARIO, ktorá nakladá so zverenými informáciami v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; súhlasí s vytváraním a spracovaním zvukových, vizuálnych, audiovizuálnych záznamov z tohto podujatia; súhlasí so zaradením svojich údajov do elektronickej databázy agentúry SARIO, ako i s poskytnutím týchto údajov tretím osobám, ktoré prejavia záujem o obchodnú spoluprácu.