×
04.09.2018 - 07.09.2018

Podnikateľská misia do mesta Perm, Ruská federácia

Miesto
Perm, Permský kraj, Ruská federácia
Kontakt

Igor Uhlík, E: igor.uhlik@sario.sk T: +421 2 58 260 222, Andrej Koleda, M: +421 910 828 342, E: koleda@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 04.-07. septembra 2018 podnikateľskú misiu do mesta Perm, Ruská federácia.
 
Cieľom účasti slovenských spoločností na podnikateľskej misii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.
 
Pre účastníkov bude pripravený atraktívny program pozostávajúci z B2B rokovaní s ruskými partnermi, ako aj z návštevy spoločností pôsobiacich v Permskom kraji.
 
Sektorové zameranie misie:
 • Priemysel 4.0
 • Inovácie
 • Fotonika
 • Strojárstvo
 • Elektrické autobusy
 • Ropný a plynový priemysel
 • Chemický priemysel
 • Poľnohospodárstvo
 • Medicína
 • Informačné technológie
 
Okrem odporúčaných odvetví a sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej s cieľom rozvíjať svoje aktivity v Permskom kraji RF. V prípade, že má slovenská spoločnosť špeciálnu požiadavku na stretnutie s konkrétnou permskou firmou, je nutné túto skutočnosť uviesť v registračnom formulári.

Predbežný program:
4. september - príchod účastníkov do mesta Perm (individuálne prílety), individuálny program
5. september – biznis fórum, B2B rokovania a networking s permskými partnermi, stretnutie s honorárnym konzulom SR v Perme
6. september – návštevy ruských spoločností, individuálne stretnutia, možnosť odletu
7. september –  odlet na Slovensko
 
V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 • organizácia B2B stretnutí s relevantnými permskými partnermi
 • konferenčné priestory spolu s technickým vybavením a občerstvením počas trvania B2B stretnutí
 • preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
 • návšteva ruských spoločností
 • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
 • zabezpečenie a úhrada leteniek pre MSP mimo bratislavského kraja - letenky budú uhradené pre dvoch predstaviteľov spoločnosti (podmienkou je registrácia MSP spoločností mimo bratislavského kraja, ktoré sa zaregistrujú na misiu do 14. augusta 2018)
 
Podpora nezahŕňa:
 • cestovné náklady (okrem MSP spoločností mimo bratislavského kraja, ktoré sa zaregistrujú na misiu do 14. augusta 2018)
 • pobytové náklady
 • iné náklady súvisiace s individuálnymi nadštandardnými požiadavkami
 
Ubytovanie:
V prípade záujmu zo strany podnikateľov agentúra SARIO môže zabezpečiť rezervácie ubytovania pre všetkých účastníkov v jednom hoteli v súvislosti s možným zjednodušením skupinových presunov. Náklady na ubytovanie si hradí každý účastník individuálne v plnej výške na mieste.
 
Rokovací jazyk: ruský
 
Víza: Vstup do Ruskej federácie ako aj opustenie územia je možný iba s platným cestovným pasom a platnými vízami. Platnosť cestovného dokladu nesmie byť kratšia ako 6 mesiacov odo dňa ukončenia platnosti víza.
 
REGISTRÁCIA PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY SO SÍDLOM MIMO BRATISLAVSKÉHO KRAJA
V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii do mesta Perm, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 16. augusta 2018.


 
REGISTRÁCIA PRE OSTATNÉ PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY
V prípade, ak Vaša spoločnosť nespĺňa kritéria MSP so sídlom mimo BA kraja, prosím, v termíne do 16. augusta 2018, vyplňte tento registračný formulár.


 
Vyplnenie všetkých uvedených údajov je povinné a slúži pre potreby možného zabezpečenia poskytovaných služieb pre registrovaného účastníka a relevantnú identifikáciu zahraničného partnera zo strany SARIO.