×
31.05.2023

Registrácia na Hodnotiace správy - konzultačné služby pre MSP

Organizátor
SARIO Národný projekt
Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja. Počet príjemcov služby je limitovaný na 35 MSP. Výber bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO Podpora internacionalizácie MSP. 

Kľúčom k úspechu v každom odvetví podnikania je schopnosť optimalizovať náklady, udržať si kvalifikovaných pracovníkov a správne uchopiť príležitosti.

Agentúra SARIO vám prostredníctvom projektu Hodnotiace správy a konzultačné služby pre MSP vypracuje návrh riešení na zvýšenie efektívnosti a konkurencieschopnosti MSP z výrobného sektora – hlavne  z oblasti strojárskeho, elektrotechnického a plastikárskeho priemyslu.

Cieľom projektu je posilnenie konkurencieschopnosti a proexportného potenciálu, zlepšenie postavenia v dodávateľskom reťazci, nadviazanie kvalitných obchodných vzťahov so zahraničnou klientelou, internacionalizácia a rozvoj medzinárodnej kooperácie v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky a  konceptu smart MSP so zameraním na vnútorné procesy a systémy riadenia v oblasti výroby/služieb.

Podpora zahŕňa:
  • náklady spojené s vypracovaním hodnotiacich správ,
  • návrh riešení zameraných na zvýšenie efektívnosti a konkurencieschopnosti vybraných MSP

Registrácia bola uzatvorená. Ďakujeme Vám za prejavený záujem.

Registrácia

Počet príjemcov služby je limitovaný - maximálne 35 MSP. Výber MSP bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO Podpora internacionalizácie MSP. Schválených príjemcov služby budeme v dohľadnej dobe kontaktovať. 

Projekt Podpora internacionalizácie MSP, je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b,
špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.