×
06.12.2022 - 07.12.2022

Zmeny v daňovej legislatíve od 1.1.2023 (webinár)

Miesto
online
Cena
bezplatne
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Petra Hudáková, T: 0910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému "Zmeny v daňovej legislatíve od 1.1.2023". 
 
  • Webinár je určený pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami. 

Cieľom webinára je poskytnúť informácie o pripravovaných zmenách, ktoré sa začnú uplatňovať od 1.1.2023. Dôležité zmeny sa pritom dotknú predovšetkým dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty. Zmeny nastanú však aj v zákone o účtovníctve, Daňovom poriadku, spotrebných daniach a miestnych daniach.

Z hlavných zmien v oblasti dane z príjmov a DPH s účinnosťou od 1.1.2023 možno spomenúť napríklad tieto:
  • zmeny v oblasti transferového oceňovania,
  • nový odpis pohľadávok pri preventívnej reštrukturalizácii,
  • zmeny v daňovom bonuse,
  • zmeny v definícii nevymožiteľnej pohľadávky,
  • sprísnenie podmienok na opravu odpočítanej dane pri nevymožiteľných pohľadávkach.
 
Zo zmien v oblasti dane z príjmov a DPH s účinnosťou od 1.1.2024 spomenieme napríklad nové pravidlo o obmedzení úrokových nákladov či nové povinnosti v oblasti DPH pre poskytovateľov platobných služieb pri predaji tovarov a služieb konečným spotrebiteľom cez e-shopy.
Cieľom pripravovaného webinára je pomôcť podnikateľom, ktorých sa novinky dotknú, zorientovať sa v predmetnej problematike a zodpovedať im súvisiace otázky.

Webinár bude lektorovať skúsený odborník na danú oblasť Peter Schmidt, daňový poradca.
 
REGISTRÁCIA

Pre naplnenie kapacity bola registrácia na decembrový termín zastavená. V prípade záujmu sa môžete registrovať na januárový termín.

Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 4. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.

NA STIAHNUTIE   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk