Strojársky priemysel

Slovensko je známe ako krajina so silným postavením a tradíciou v oblasti strojárstva, ktoré je ťahúňom celého priemyslu a priemyselnej výroby na Slovensku.

Výroba dopravných prostriedkov je jeho najsilnejším odvetvím,
za ktorým nasleduje výroba elektrických a optických zariadení. Spomedzi 'dobiehajúcich' krajín má Slovensko najvyšší podiel zamestnancov v medium hightech a hightech výrobe, najmä vďaka relatívne malému trhu, na ktorom podniky pôsobia a vysokou koncentráciou automobilového priemyslu.

V prípade investícií prichádzajúcich na Slovensko možno vyzdvihnúť tieto trendy:

  • produktová, technologická a regionálna diverzifikácia, s pozitívnymi dopadom na zamestnanosť a rozvoj v oblasti malého a stredného podnikania
  • nastupujúce investície do inžinierskych činností, výskumu a vývoja
    a sofistikovanejších služieb (vrátane centier zdieľaných služieb)
  • postupný prechod od semi-automatizovaných výrobných prevádzok
    k systémom s vyšším podielom robotizovaných pracovísk
  • tlak na zvyšovanie kvality, produktivity a flexibility dodávok ako nevyhnutnosť udržania a posilnenia konkurenčnej výhody