×

Medzinárodný obchod

Exportná výkonnosť slovenskej ekonomiky meraná podielom vývozu výrobkov a služieb na HDP každoročne narastá.

Dovozná náročnosť (meraná podielom dovozu výrobkov a služieb na HDP) sa zvýšila o 1,5 p. b. na 90,6 % ( rok 2012).

Otvorenosť slovenskej ekonomiky (meraná podielom zahraničného obchodného obratu na HDP) dosiahla v roku 2012 hodnotu 170,8 % (v roku 2011 162,9 %), čo je nárast o 7,9 p. b. Tento ukazovateľ potvrdzuje rastúci trend už tak vysokej úrovne vonkajšej otvorenosti slovenskej ekonomiky.

Od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie / od 1.5.2004/ sa viac info o štatistike zahraničného obchodu dozviete z údajov z EXTRASTAT a INTRASTAT systému na: https://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=5011

Odporúčané zdroje informácií  

Aktuálne informácie o vzájomnmej obchodnej výmene so zahraničnými teritóriami nájdete aj na stránke MH SR.