×

E-mobilita - stav dnes a po skončení pandémie

V stredu 13. mája 2020 agentúra SARIO zorganizovala ďalší bezplatný webinár, tentoraz s názvom „E-mobility Today & in the Post-Pandemic World“, ktorý sa konal v anglickom jazyku. Bol to nielen prvý webinár zameraný na tému elektromobility, ale zároveň bol i prvým webinárom organizovaným v rámci spolupráce Inovačných a Diverzifikačných služieb agentúry.

Cieľom tohto webinára bolo priblížiť názory a skúsenosti predstaviteľov firiem z odvetvia elektromobility profesionálnej a širokej verejnosti, ktorú zastupovalo takmer 80 registrovaných účastníkov. Okrem pozornosti venovanej aktuálnej mimoriadnej situácii, ktorá je spojená s mnohými novými výzvami i príležitosťami, rečníci hovorili hlavne o svojich očakávaniach a scenároch možného vývoja v budúcnosti, najmä pokiaľ ide o možnosti, ako môže elektromobilita po pandémii prispieť k udržateľnejšej obnove ekonomiky a jej následnému rastu.

Online diskusiu, ktorej sa zúčastnili rečníci: Jonathan Carrier (InoBat), Ivan Lindovský (AgeVolt) a Patrik Križanský (Slovenská asociácia elektrických vozidiel, SEVA), viedol Oto Pisoň (Zástupca vedúceho Odboru investičných projektov a inovačný manažér, SARIO). Na úvod všetkých rečníkov a účastníkov privítal Róbert Šimončič (Generálny riaditeľ SARIO) a zároveň predstavil Inovačné a Diverzifikačné  služby SARIO. Poukázal taktiež na aktuálne aktivity agentúry vyvíjané v reakcii na súčasnú situáciu, ktoré sa veľmi rýchlo presunuli do online prostredia, sú v ňom podľa ohlasov verejnosti vítané a v budúcnosti sa môžu podieľať na zmene celkovej biznis paradigmy agentúry.

Pandémia Covid-19 nepochybne poznamenala dopytovo orientovaný automobilový priemysel, prerušila jeho dodávateľské reťazce a obmedzila výrobu. Avšak v niektorých prípadoch môže v tejto situácií zaznamenať elektromobilita výhodu oproti mobilite postavenej na vozidlách so spaľovacím motorom. Jedným z hlavných katalyzátorov rastúceho trhu s elektrickými vozidlami (EV) by mohol byť klesajúci dopyt po „tradičných automobiloch“, ktorý začal už pred pandémiou. Okrem toho rečníci spomenuli niekoľko hnacích prvkov, ktoré tento posun významne ovplyvnili, či už hovorili o zlepšeniach na strane ponuky (poskytnutie širšej škály modelov EV, ktoré sa stávajú postupne dostupnejšími nielen cenovo, ale i kratšími dodacími lehotami a  - novým a jedinečným modelom predaja) alebo na strane dopytu, ktorý je často podporovaný vládnymi dotáciami. Aj keď sa vedú neustále diskusie na túto tému, normy CO2 zostávajú pre výrobcov automobilov rovnaké, pričom vývojové cykly ich výrobkov - nových modelov EV - trvajú niekoľko rokov, preto by súčasná situácia nemala významne zmeniť ich dlhodobé stratégie. Dôležitú úlohu zohráva v súčasnosti sociálny odstup, z čoho vyplýva uprednostňovanie osobnej prepravy pred verejnou dopravou a jej alternatívami, pričom zdieľanie automobilov zaznamenáva značný pokles, pretože používatelia budú uprednostňovať bezpečnejšie možnosti cestovania.

Nabíjacia infraštruktúra bola tiež zasiahnutá pandémiou, väčšinou vo forme zníženia počtu inak pravidelných zákazníkov pre budovanie nabíjacích staníc (hotely, reštaurácie atď.) ako i celkovým znížením nabíjacích relácií koncových zákazníkov, i keď sa v tejto oblasti očakáva rýchly návrat do normálu. V rámci diskusie sa účastníci tiež dozvedeli, že najdôležitejšími predpokladmi pre ďalší rozvoj infraštruktúry nabíjania nebude ani tak vysoký počet nabíjacích staníc, ale ich strategické umiestnenie, efektívnosť, variabilita a užívateľská prívetivosť. Rečníci sa zhodli na tom, že nové nabíjacie stanice by sa mali zameriavať najmä na vývoj inteligentného nabíjania, pohodlie používateľov ponúkaním možnosti „práva na pripojenie“ najmä v rezidenčných a kancelárskych budovách, cenovú transparentnosť a lepšie štandardy roamingu.

Jonathan Carrier (InoBat) poznamenal, že Slovensko, ako dlhodobý držiteľ prvenstva v počte vyrobených automobilov na obyvateľa na svete, má v súčasnosti obrovskú príležitosť prejsť z ekonomiky založenej na výrobe na ekonomiku znalostnú. Elektromobilita môže v tomto procese byť našim odrazovým mostíkom, ale to, aby sa Slovensko stalo významným hráčom si vyžaduje komplexné medzisektorové partnerstvo medzi energetickým priemyslom, výrobcami elektromobilov a vládou. Aj keď existujú pevné základy, budúci vývoj bude silne ovplyvnený trendmi, ako je zavádzanie ekologických a udržateľných obchodných modelov alebo zameranie sa na inovácie multisektorových technológií, ktoré na Slovensku ešte neboli zavedené. Z pohľadu užívateľa bude podľa Patrika Križanského ďalší rozvoj elektromobility na Slovensku závisieť aj od toho, ako bude rozmanitosť ponuky (pokiaľ ide o nové modely EV) schopná uspokojiť ohromujúci dopyt po elektromobiloch, na ktoré aktuálne zákazníci musia čakať i niekoľko mesiacov. Pokúsil sa tiež protirečiť bežne rozšírenému mýtu o tom, že elektromobil je drahší ako vozidlo so spaľovacím motorom, pričom argumentoval nižšími celkovými nákladmi na jeho vlastníctvo a prevádzku v porovnaní s vozidlami so spaľovacími motormi. Tak isto poznamenal, že by sa mala prehodnotiť celá schéma dotácií, ktorá by sa podľa neho mala sa zmeniť pokiaľ ide o formu „zo šprintu na maratón“ a tiež by mala namiesto motivovania ľudí k nákupu elektromobilov dotáciami, radšej zákazníkov demotivovať od nákupu automobilov spôsobujúcich zvýšené znečistenie (napríklad vyšším zdanením). Vzniknutá debata zároveň ujasnila aj fakt, že Slovensko má viac ako dostatočné výrobné kapacity elektrickej energie pre ďalší rozvoj elektromobility na Slovensku. Bariéry môže predstavovať skôr preťaženosť distribučnej siete. Daný problém môže vyriešiť práve inteligentné nabíjanie, ktoré okrem iného ponúka aj spoločnosť Agevolt.

Okrem očakávaní a predpovedí budúceho vývoja, rečníci hovorili aj o prínose svojich firiem k posilneniu globálnej elektromobility. Jonathan Carrier predstavil jedinečné vlastnosti spoločnosti InoBat, ktoré spočívajú najmä v urýchľovaní vývoja chemického zloženia batérií pomocou testovacieho prístupu založeného na umelej inteligencií. Tento prístup v kombinácii s integrovaným výskumnovývojovým centrom a veľkoobjemovým výrobným závodom umiestnenom na Slovensku poskytne pevnú základňu pre konkurencieschopné uspokojenie dopytu po batériách pre EV v širšom regióne Európy a zabezpečí bezproblémový lokalizovaný dodávateľský reťazec, ktorý by inak mohol byť, najmä v časoch takýchto kríz, zasiahnutý neočakávanými prekážkami.

Na druhej strane, ak sa na ďalší vývoj pozeráme z hľadiska nabíjacích staníc, firma AgeVolt už v súčasnosti pôsobí v dvoch obchodných líniách. Prvá je ich distribučná so zameraním na integrovanie inteligentného hardvéru pre nabíjacie stanice, ktorý dokáže riadiť dynamiku nabíjacích úrovní pomocou výpočtu dostupnosti elektrickej kapacity a pomocou rôznych elektrických spojení v rámci budov. Softvér cloudového centra, ich druhá línia, predstavuje systém zdieľania nabíjacích staníc, ktorý možno ovládať z hľadiska ich zdieľania, cenovej politiky alebo tiež použiť ako reklamný nástroj.

Patrik Križanský zo SEVA, ktorá je členom Európskej asociácie pre elektromobilitu (AVERE), hovoril i o pozícií SEVA v oblasti rozvoja udržateľnej elektrifikovanej dopravy po pandémii. Podľa neho z dlhodobého hľadiska predstavuje zmena klímy oveľa horšiu hrozbu ako súčasná núdzová situácia, ktorá je síce naliehavá, ale nebude trvalá. Na záver sa dá i z tohto hľadiska povedať, že hoci pandémia Covid-19 mohla spôsobiť mnohým výrobcom automobilov veľa problémov, mali by si naďalej plniť svoje povinnosti v súvislosti s cieľmi CO2, najmä preto, že svet po pandémii bude klásť pravdepodobne ešte silnejší dôraz na zavádzanie a rast  ekologického a udržateľného hospodárstva.