Harmonogram výziev na rok 2010

štvrtok, 04. marec 2010
SARIO

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

H a r m o n o g r a m   v ý z i e v   n a   r o k   2 0 1 0

Plánovaný dátum vyhlásenia výzvy

Opatrenie OP KaHR

Alokácia v EUR

25. 01. 2010

1.1 - Inovácie a technologické transfery

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách

25 000 000

22. 02. 2010

2.2 - Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Podpora budovania a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce

17 634 856

15. 03. 2010 1.2 - Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

Podpora budovania hnedých priemyselných parkov
 
30 000 000

26. 04. 2010

1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Schéma štátnej pomoci na podporu aplikovaného výskumu a vývoja smerovaného do inovácií

51 226 064

03. 05. 2010

2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (de minimis)

11 612 113

bude spresnený

1.1 - Inovácie a technologické transfery

Schéma na podporu marginalizovaných rómskych komunít

16 470 588

bude spresnený

1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Schéma pomoci na podporu spolupráce MSP a vedecko-výskumných pracovísk formou inovačných voucherov

500 000

 

Investícia do Vašej budúcnosti