Na podporu MSP za I. polrok 2019 takmer milión eur

NA PODPORU INTERNACIONALIZÁCIE MSP CEZ NÁRODNÝ PROJEKT agentúry SARIO ZA I. POLROK 2019 TAKMER MILIÓN EUR
 
 
ČO JE PRÍNOSOM NÁRODNÉHO PROJEKTU PRE SLOVENSKÉ PODNIKY 
 
Hlavným cieľom a zároveň aj prínosom Národného projektu agentúry SARIO je posilnenie internacionalizačných kapacít MSP vrátane prezentácie podnikateľského potenciálu a poskytnutie bezplatných prezentačných, kooperačných a poradenských služieb MSP za účelom zvýšenia ich zapojenia do medzinárodnej spolupráce.
 
V ČOM JE NÁRODNÝ PROJEKT NAJÚSPEŠNEJŠÍ A NAJPRÍNOSNEJŠÍ  
 

  • Podpora účasti v národných stánkoch na zahraničných veľtrhoch a výstavách.

Výstavy a veľtrhy v zahraničí ponúkajú  priestor prezentovať sa v národných stánkoch a nadviazať kontakty s potenciálnymi zahraničnými partnermi a zákazníkmi na významných miestach po celom svete. Za prvý polrok 2019 zorganizovala agentúra SARIO 7 spoločných expozícií na zahraničných veľtrhoch a výstavách, ktorých sa zúčastnilo spolu 48 MSP. Z dotazníkov spätnej väzby nám vyplynulo, že 92% zúčastnených vystavovateľov hodnotí prínos z účasti na veľtrhoch vysoko pozitívne, zároveň 95% z nich označilo organizačné zabezpečenie spoločnej expozície agentúrou SARIO za vysoko nadpriemerné.
 
Najväčší záujem zo strany MSP je o štáty západnej Európy (Nemecko, Rakúsko, ČR), krajiny Blízkeho východu a krajiny Spoločenstva nezávislých štátov, najmä Ruskú federáciu a Kazachstan.


PODUJATIA, KTORÉ SÚ NA ZÁKLADE OHLASU ÚČASTNÍKOV OZNAČENÉ ZA AKTIVITY S VYSOKÝM PRÍNOSOM
 

  •          Podnikateľské misie

Vytvárame príležitosť na nadviazanie kontaktov a rozvinutie spolupráce priamo prostredníctvom bilaterálnych rokovaní so zahraničnými partnermi na Slovensku aj v zahraničí. Agentúra SARIO v prvom polroku 2019 zorganizovala 5 podnikateľských misií pre 42 MSP, z toho 1 podnikateľskú misiu v SR (z Dánska) a 4 podnikateľské misie v zahraničí (Čína, Nórsko a Island, Rakúsko, Ruská federácia).

  •          Exportná akadémia

Pomáhame  zvýšiť úroveň znalostí techník a praktík v oblasti zahraničného obchodu prostredníctvom proexportne zameraných seminárov. Semináre v rámci Exportnej akadémie sú organizované v regiónoch Slovenska a takisto v centrále SARIO v Bratislave. Cieľom Exportnej akadémie je zvýšiť úroveň znalostí techník a praktík v oblasti zahraničného obchodu slovenských MSP z radov vývozcov, a tým podporiť ich ďalšiu expanziu na nové a rizikovejšie zahraničné trhy. Proexportné semináre Exportnej akadémie sa zameriavajú na „hard skills“, t. j. techniky a operácie v zahraničnom obchode, ako aj „soft skills“, napr. negociačné zručnosti v styku so zahraničným partnerom, komunikácia, prezentácia a kultúrne odlišnosti a zvyklosti v záujmových teritóriách. Súčasťou Exportnej akadémie je aj poradenstvo na základe zdieľaných informácií, praktických tréningov a úspešných príkladov z praxe.
V rámci prvého polroka sme zorganizovali 11 seminárov Exportnej akadémie pre 157 účastníkov.

  •          Sourcingové a kooperačné podujatia

Ponúkame príležitosť rokovať so zahraničnými spoločnosťami o možnostiach zapojenia sa do ich subdodávateľských sietí, odbytu produkcie, formovania spoločných podnikov či prezentácie voľných výrobných kapacít a obchodných príležitostí.
Za prínosné považujeme aj výjazdy do výrobných prevádzok slovenských MSP, na ktorých na stretávajú zástupcovia nadnárodných spoločností s predstaviteľmi MSP a rokujú o konkrétnych obchodných príležitostiach.
Za prvý polrok r. 2019 sa agentúra SARIO v rámci Národného projektu venovala 22 sourcingovým dopytom nadnárodných spoločností prevažne z oblasti strojárskeho a plastikárskeho priemyslu. Za týmto účelom bolo rozposlaných 340 oslovovacích emailov – ponúk na spoluprácu, ktorých výsledkom sú aktuálne prebiehajúce rokovania o potenciálnej spolupráci.  

  •          Rozvoj dodávateľských reťazcov

Vytvárame systém rozvoja dodávateľských reťazcov s cieľom zvýšiť mieru vášho zapojenia do nadnárodných dodávateľských sietí. Realizácia predmetnej aktivity má predovšetkým prispieť k sprehľadneniu aktuálnej situácie v dodávateľských reťazcoch na Slovensku, k identifikácii medzier, ale tiež nevyužitého potenciálu etablovaných MSP na trhu a následne aj k objemovému nárastu výroby v jednotlivých priemyselných odvetviach.          V konečnom dôsledku by tiež mala viesť k zvýšeniu exportu do zahraničia,    t. j. k internacionalizácii MPS, ale najmä k zníženiu importu komodít, ktoré sú v súčasnosti predmetom dovozu.
  
AKÉ SÚ NAJČASTEJŠIE POŽIADAVKY SLOVENSKÝCH PODNIKOV
 
Ku každej spoločnosti pristupujeme individuálne, najmä pri samotnej príprave ich účasti na ktoromkoľvek nami realizovanom podujatí. Iba individuálnym prístupom je podpora pre slovenské spoločnosti cielená a o to úspešnejšia.
 
PRIESTOR PRE ROZVOJ SPOLUPRÁCE SARIO A SLOVENSKÝCH PODNIKOV
 
Súčasťou Národného projektu je sourcingová činnosť, prostredníctvom ktorej sprostredkujeme MSP kooperačné ponuky od našich zahraničných klientov, v súčasnosti prevažne z oblasti strojárskej výroby. Za týmto účelom už takmer 2 roky navštevujeme prevádzky slovenských MSP a oboznamujeme sa s ich výrobným programom, technológiami, kapacitami, či možnosťami prípadnej diverzifikácie výroby, čo nám následne pomáha pri vyhľadávaní potenciálnych dodávateľov. V tomto smere vidíme veľký priestor pre ďalšiu interakciu s podnikateľmi.  
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je prijímateľom Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ , realizovaného v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Hlavným cieľom Národného projektu je posilnenie kapacít MSP za účelom zvýšenia ich zapojenia do medzinárodnej spolupráce.
 
V období január – jún 2019 (1 polrok) bolo zrealizovaných v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP 36 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 212 spoločností z radov mikro, malých a stredných podnikov. Spolu sme za prvý pol rok 2019 poskytli minimálnu pomoc formou dotovaných služieb vo výške  815 966,47 Eur.

Zároveň bolo zrealizovaných 123 výjazdov do malých a stredných firiem za účelom rozvoja dodávateľských reťazcov.