×

Nové všeobecné podmienky investičnej pomoci pre najmenej rozvinuté okresy SR

Národná rada SR schválila návrh zákona o podpore najmenej rozvinutým okresom, ktorým sa zároveň novelizoval zákon o investičnej pomoci s účinnosťou od 15. decembra 2015. Novelizácia zákona o investičnej pomoci znižuje všeobecné podmienky investičnej pomoci v najmenej rozvinutých okresoch Slovenska.

Pre investičné zámery v najmenej rozvinutých okresoch v priemyselnej výrobe a cestovnom ruchu sa minimálna výška investície do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku zníži na 200 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním. Hodnota investície na obstaranie nových výrobných a technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely, sa zníži na 30 % z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. Realizácia investičného zámeru v priemyselnej výrobe musí viesť k vytvoreniu najmenej desiatich nových pracovných miest. V prípade cestovného ruchu musí byť realizovaná investícia vytvoriť aspoň päť nových pracovných miest.

V priemysle :                                                                                               V turizme : 
Minimálna výška investície200 000 EURMinimálna výška investície200 000 EUR
Krytie vlastným imaním 50%Krytie vlastným imaním 50%
Podiel nového technologického zariadenia 30%Podiel nového technologického zariadenia 20%
Minimálny počet nových pracovných miest10Minimálny počet nových pracovných miest5
 
Nová právna úprava definuje najmenej rozvinutý okres ten, v ktorom je miera nezamestnanosti vyššia  ako 1,6-násobok miery evidovanej nezamestnanosti na Slovensku za aspoň deväť štvrťrokov počas predchádzajúcich 12 po sebe idúcich štvrťrokov. Aktuálne sa bude sledovať vývoj nezamestnanosti od 1. októbra 2012 do 30. septembra 2015.

Konečný zoznam okresov v takzvaných hladových dolinách zverejní na svojom webovom sídle Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny do konca decembra, ktorý  bude pravidelne v štvrťročných intervaloch aktualizovaný. Na zoznam by sa mali dostať okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Svidník, Sabinov, Vranov nad Topľou, Rožňava, Trebišov a Sobrance. 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie, kontaktujte nás na invest@sario.sk , radi Vám poskytneme konzultáciu k tejto téme.
 
Obrázok: Predpokladané najmenej rozvinuté okresy