Nový nástroj podpory udržania prevádzky — COVID úver

štvrtok, 30. apríl 2020
Počnúc dňom 27. apríla 2020, EXIMBANKA SR začína prijímať žiadosti
o poskytnutie tzv. 'COVID úveru', teda prevádzkového úveru so zvýhodnenými podmienkami. Účelom úveru je podpora preklenutia negatívnych ekonomických dopadov spôsobených výskytom ochorenia COVID-19 určeného pre MSP (Malé a stredné podniky), ktoré v rámci
svojej činnosti realizujú exportné aktivity.


Jeho cieľom je podpora udržania prevádzok ako aj zamestnanosti pri prekonávaní momentálnej svetovej pandémie. Túto formu bezúročného úveru môžu firmy získať pri splnení špecifických podmienok.

EXIMBANKA SR poskytuje tento úver na základe zákona č. 67/2020 Z. z.
o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti
so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v zmysle podmienok SCHÉMY POMOCI DE MINIMIS na podporu udržania prevádzky a zamestnanosti MSP.

Finančná pomoc je poskytovaná formou:
 • Záruky za úver poskytnutý EXIMBANKOU SR
 • Úhrady úrokov z úveru, tzv. bonifikácia úroku
 
Všeobecné podmienky pre poskytnutie úveru:
 • MSP vykonáva svoju činnosť aspoň 2 ukončené (ucelené) účtovné obdobia pred podaním žiadosti o úver,
 • MSP nemá uvedené v predmete činnosti činnosť agentúry dočasného zamestnávania a/alebo sprostredkovanie zamestnania za úhradu,
 • Sociálna poisťovňa neeviduje voči MSP pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní,
 • Zdravotná poisťovňa neeviduje voči MSP pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní,
 • Nebolo voči MSP začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
 • MSP spĺňa všeobecné finančné kritériá EXIMBANKY SR pre poskytnutie prevádzkového úveru a podmienky úverovej kredibility na základe individuálneho posúdenia bonity klienta EXIMBANKOU SR,
 • Ďalšie podmienky určené EXIMBANKOU SR, ak sa vyžadujú.
 
Výška úveru:
Výška úveru môže byť najviac v sume zodpovedajúcej 50 % celkového obratu klienta za rok 2019, pričom
 • minimálna výška je 100 000 EUR
 • maximálna výška je 500 000 EUR
 
Bližšie podmienky pre poskytovanie úverov sú upravené v dokumente od EXIMBANKY SR a Schéme pomoci. V prípade záujmu o poskytnutie úveru kontaktujte prosím EXIMBANKU SR na coviduver@eximbanka.sk .

Na poskytnutie Úveru na podporu udržania prevádzky — COVID úveru,
nie je právny nárok.