Nový úverový nástroj SZRB určený pre MSP v dôsledku pandémie COVID–19

utorok, 21. apríl 2020
Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) dňa 20.4.2020 spustila pre malé a stredné podniky (MSP) nový produkt s názvom Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020. Tento nástroj je určený na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky MSP a súvisiacej zamestnanosti. Nástroj sa bude konkrétne poskytovať vo forme: záruky za úver a úhrady úroku z úveru (ďalej len 'bonifikácia úroku').

Účelom úveru je podpora MSP formou úhrady prevádzkových a investičných nákladov súvisiacich s udržaním prevádzky a zamestnanosti, ako aj splatenia záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.

Nástroj spočíva v poskytovaní úveru pre MSP s pevnou úrokovou sadzbou 4% p.a. fixovanou na celé obdobie splatnosti úveru a s prípadnou bonifikáciou úroku vo výške 4% p.a. (na celé obdobie splatnosti úveru). Záruka za úver je poskytnutá Ministerstvom financií SR.

Oprávnené sú tie MSP, ktoré:
 • vykonávajú svoju činnosť aspoň jedno ukončené (ucelené) účtovné obdobie pred podaním žiadosti o úver
 • nemajú uvedené v predmete činnosti činnosť agentúry dočasného zamestnávania a/alebo sprostredkovanie zamestnania za úhradu
 • nemajú záväzky voči zdravotným alebo Sociálnej poisťovni na povinné zdravotné a sociálne odvody po lehote splatnosti viac ako 180 dní
 • nebolo voči MSP začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia
 • nie sú podnikom v ťažkostiach
 • nepôsobia v oblasti rybolovu, akvakultúry, prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov
 
Podmienky vzťahujúce sa na zvýhodnený úver a bonifikáciu:
 • Minimálna výška úveru: 10 000 €
 • Maximálna výška úveru: 350 000 €
 • Výška úveru môže byť najviac v sume zodpovedajúcej 50 % celkového obratu klienta za rok 2019
 • Maximálna splatnosť: 3 roky (36 mesiacov) vrátane odkladu splátok
 • Splátky istiny a úroku je pritom možné odložiť až o 12 mesiacov od prvého čerpania úveru (odložené splátky budú rozpočítané do splátok počas zvyšných 24 mesiacov splácania úveru)
 • Úroková sadzba je 4% p. a. a je určená ako pevná a fixovaná na celé obdobie splatnosti úveru, výška bonifikácie úroku je 4% p. a. (na celé obdobie splatnosti úveru)
 • Poplatok za poskytnutie úveru: 0,5% z výšky úveru
 
Podmienky bonifikácie úroku:
 • V období 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru udrží MSP priemernú úroveň zamestnanosti riadnych zamestnancov oproti predošlému stavu.
 • V tom istom období MSP nebude mať žiadne záväzky po lehote splatnosti viac ako 1 mesiac na sociálnych alebo zdravotných odvodoch (resp. nebude mať tieto záväzky vyššie ako bola ich suma v čase podania žiadosti o úver a znížená o sumu poskytnutého úveru, pričom na tieto záväzky má dohodnutý splátkový kalendár, ktorý dodržiava).
Bližšie informácie o Prevádzkovom úvere PODNIKATEĽ 2020 nájdete na stránkach SZRB.