Podnikateľská misia v Číne

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ v termíne 12. - 18.04.2019 zorganizovala pre 12 malých a stredných podnikateľov podnikateľskú misiu do Číny.

Cieľom účasti slovenských podnikateľských subjektov na predmetnej misii bolo zoznámenie sa s čínskym trhom, preskúmanie možností na export a expanziu ich výrobných aktivít ako aj získanie komplexných informácií o príležitostiach, ktoré tento obrovský trh ponúka.

Podnikateľská misia pozostávala zo štyroch dní, počas ktorých mali slovenské malé a stredné podniky možnosť participovať na viacerých rôznorodých podujatiach, a tým nadobudnúť celistvý obraz o obchodovaní a príležitostiach v Číne.

Počas prvých dvoch dní účastníci misie absolvovali rokovania s ekonomickým diplomatom SR v Pekingu, p. Mištíkom a so zástupcami CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade). Zároveň bolo pre nich organizáciou EU SME pripravených viacero prezentácií o obchodovaní v Číne, kde im boli odprezentované nie len možnosti prieniku na čínsky trh, ale aj právne a daňové úskalia, ktorými je potrebné pri vstupe na trh prejsť ako aj problematika patentov a ochranných známok.

Podnikateľská misia pokračovala tretí deň návštevou priemyselného parku China-CEEC SME Cooperation Zone v meste Cangzhou, ktorý vznikol z iniciatívy Sino-Czech-Slovak Friendship Farm – iniciatívy zabezpečenej v roku 1956 kooperáciou medzi Čínou a Československom. V rámci priemyselného parku bola podnikateľom odprezentovaná história vzniku ako iniciatívy, tak aj samotného parku, po ktorej nasledovali B2B rokovania s potenciálnymi čínskymi obchodnými partnermi. Druhá polovica dňa bola venovaná prehliadke výrobných závodov Scinor Ltd. (výrobca nízkotlakových membrán z dutých vlákien používaných na úpravu vody), Sungwoo Hitech Ltd. (jeden z lídrov vo výrobe automobilových súčiastok), či letiska v Cangzhou, kde pôsobí aj slovenská spoločnosť Virtual Reality Media, a.s. (VRM).

Posledný deň misie bol vyhradený pre návštevu strojárskeho veľtrhu Chinese International Machine Tool Show 2019 (CIMT 2019) v Pekingu. Výstava je štvrtá najväčšia svojho druhu na svete a koná sa každý druhý rok. Úspešnosť výstavy potvrdzujú aj počty vystavovateľov a návštevníkov, ktoré presahujú vyše 125 000 návštevníkov počas každej výstavy a 1700 vystavovateľov. Slovenské malé a stredné podniky mali možnosť počas celého dňa preskúmať najnovšie technológie a trendy v strojárstve, nadviazať kontakty s najdôležitejšími spoločnosťami v odvetví a získať prehľad o strojárskej výrobe nie len v Číne, ale aj v zahraničí.    

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje podnikateľské misie v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1. zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možnosti jednotného trhu EÚ. SARIO v rámci celého obdobia implementácie Národného projektu plánuje zrealizovať viacero podnikateľských misií, ktoré je možné sledovať na stránke: https://www.sario.sk/sk/podpora-msp/podnikatelske-misie

Viac informácií je taktiež možné nájsť na stránke: https://www.sario.sk/sk/np