Podnikateľská misia vo Viedni

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1. zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možnosti jednotného trhu EÚ v termíne 14. – 15. februára 2019 pripravila pre šesť slovenských malých a stredných podnikateľských subjektov platformu pre ich prezentáciu v rámci podnikateľskej misie do Viedne.

Rakúsko je dlhoročne silným partnerom Slovenska v ekonomickej oblasti. Potenciál pre zintenzívnenie obchodnej spolupráce však stále rastie a Rakúsko je aj naďalej atraktívnym teritóriom pre slovenské podnikateľské subjekty a rozvoj ich cezhraničných aktivít.

V rámci programu podnikateľskej misie slovenské malé a stredné podniky  navštívili veľtrh Bauen und Energie, kde absolvovali podnetné obchodné rokovania a nadobudli nové kontakty. SARIO v spolupráci so ZÚ SR vo Viedni a so Slovensko – rakúskou obchodnou komorou zorganizovali taktiež obchodné fórum, ktorého sa popri zástupcoch slovenských malých a stredných podnikov zúčastnilo aj 10 rakúskych spoločností. Podujatie otvoril slovenský veľvyslanec vo Viedni, p. Peter Mišík, po ktorého príhovore nasledovala prezentácia agentúry SARIO o podnikateľskom prostredí  vna Slovensku. Program bol doplnený o B2B rokovania medzi slovenskými a rakúskymi podnikateľskými subjektmi, ako aj o prednášku na tému právnych aspektov obchodovania v Rakúsku s odborníčkou p. Nötstaller.