Prax pre univerzity, riešenia pre firmy

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) sa dlhodobo usiluje o zvyšovanie prílivu investícií s vyššou pridanou hodnotou,
s ktorými je priamo spojená podpora budovania vedomostnej ekonomiky
a dostatok kvalifikovanej pracovnej sily.


V rámci vedomostnej ekonomiky a výchovy kvalifikovanej pracovnej sily majú slovenské univerzity nezastupiteľné miesto, a preto sme sa rozhodli aktívnejšie podporovať ich prepájanie s praxou.

Spolupráca univerzít so súkromným sektorom je vzájomne výhodná
a prináša:

  • firmám príležitosť vychovať si nové talenty a využiť výskumno-vývojové kapacity univerzít pre riešenie svojich praktických problémov,
  • študentom možnosť nabrať praktické skúsenosti a dostať sa do kontaktu s potenciálnymi zamestnávateľmi,
  • univerzitám možnosť skvalitniť poskytované vzdelanie priamym prepojením s praxou.


Agentúra SARIO sa rozhodla spustiť pilotný projekt 'Prax pre univerzity, riešenia pre firmy' v spolupráci s dvoma fakultami Univerzity A. Dubčeka, Fakultou špeciálnej techniky v Trenčíne a Fakultou priemyselných technológií v Púchove, ktoré prejavili záujem rozšíriť sieť svojich partnerov.

V rámci tohto projektu založeného na prepájaní firiem s univerzitami, firmy majú možnosť navrhnúť témy diplomových prác na základe problémov priamo z praxe, ktoré potrebujú vyriešiť. Každý študent, ktorý si tému zvolí, bude počas posledného ročníka na univerzite stážovať priamo v danej firme.

Zároveň firmy zapojené do projektu budú mať možnosť využiť i ďalší potenciál univerzít - zapojiť sa do spoločných výskumno-vývojových aktivít univerzít ako aj do novovznikajúcich programov profesijných bakalárov, vzdelávať svojich zamestnancov a prednášať na jednotlivých fakultách.

Firmy, ktoré majú záujem zapojiť sa do projektu, kontaktujte regionálnu manažérku SARIO Alexandru Gačevičovú na alexandra.gacevicova@sario.sk