Prax pre univerzity, riešenia pre firmy — Pilotný projekt SARIO

streda, 21. august 2019
Agentúra SARIO sa dlhodobo usiluje podporiť rast investícii s vyššou pridanou hodnotou a proaktívne reagovať na nove výzvy, ktorým firmy na Slovensku čelia. Nízka dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily je čoraz častejšie bariérou pri rozvoji inovatívnych firiem a brzdí prechod k vedomostnej ekonomike. Len 13% zamestnávateľov si myslí, že absolventi vysokých škôl sú dobre pripravení na prácu.[1] Podľa prieskumov je spokojnosť investorov s kvalitou akademického vzdelania nízka a rokmi sa znižuje.[2] Zručnosti absolventov nereflektujú potreby pracovného trhu, čo je dôsledkom nedostatočnej spolupráce univerzít s praxou. V nadväznosti na tieto skutočnosti agentúra SARIO uskutočnila pilotný projekt „Prax pre univerzity, riešenia pre firmy“, ktorý ako už z jeho názvu vyplýva je zameraný na prepájanie univerzít a firiem.
 
Konkrétne sa agentúra v zmysle tohto prepájania univerzít s praxou zamerala na témy diplomových a dizertačných prác z praxe – riešiace reálne problémy firiem, stáže vo firmách, spoločné výskumno-vývojové projekty firiem a univerzít a vytváranie spoločných programov profesijných bakalárov. V tomto pilotnom projekte boli zapojené dve technické fakulty Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne - Fakulta špeciálnej techniky v Trenčíne a Fakulta priemyselných technológií v Púchove. Na oboch fakultách sa konali kooperačné podujatia, ktorých sa zúčastnili firmy: COMPAAN, GA Drilling, GGB Slovakia, Kamea Electronics, LEDeco, MERCHANT, REA SLOVTEAM, SKC foundry, a ZLH plus.

Projekt bol prijatý veľmi pozitívne oboma stranami, pričom zároveň priniesol konkrétne pozitívne výsledky vo forme vzniku spoločných výskumno –vývojových projektov, tém diplomových a dizertačných prác a stáží. Navyše fakulty so zapojenými firmami naďalej rokujú a synergicky rozvíjajú vzájomnú spoluprácu. Navyše agentúra zaznamenala i pozitívne ohlasy ako aj záujem ďalších firiem z iných odborov zapojiť sa do týchto aktivít v budúcnosti v prípade rozšírenia projektu. Projekt určite má potenciál pre budúcnosť a vidíme ho najmä v rozšírení existujúceho modelu na iné regióny, fakulty a firmy.

Agentúra už zároveň pripravila projekt, ktorý v súčasnosti prechádza schvaľovacími procesmi a prostredníctvom ktorého by chcela využiť fondy EÚ na podporu prepájania univerzít s praxou, so zameraním na malé a stredné podniky. Zároveň partnerské fakulty zapojené do tohto projektu dostanú priestor odprezenovať svoje technológie a inovatívne projekty aj na nadchádzajúcej Slovenskej kooperačnej burze, kde sa zúčastnia aj priamych rokovaní s firmami. 

Slovenská kooperačná burza je najväčšie a najprestížnejšie medzinárodné podujatie Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, ktoré už 13 rokov spája slovenských a zahraničných podnikateľov. V jeden deň a na jednom mieste poskytuje možnosť prostredníctvom vopred plánovaných bilaterálnych rozhovorov rozšíriť biznis, získať kontakty, networkovať s potenciálnymi partnermi, zapojiť sa do diskusie s odborníkmi z praxe, zdieľať najnovšie informácie z praxe a následne aplikovať nové poznatky a možnosť prezentovať inovatívne nápady pred relevantným publikom.
 
 
 
[1] Zdroj: Prieskum dodávateľov automobilového priemyslu, 2018, pwc
[2] Zdroj: Prieskumu Slovensko- nemeckej obchodnej komory medzi 176 zahraničnými investormi v r. 2017