Prezentácia novej metodiky práce SARIO s investormi a regiónmi

pondelok, 12. apríl 2010
SARIO

Za účasti predstaviteľov Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) a Ministerstva zahraničných vecí SR (MZV SR) sa uskutočnila ukážka nových možností prezentácie investičného a ekonomického prostredia Slovenska spojená s predstavením novej metodiky práce agentúry SARIO s investormi a regiónmi na báze novej podoby webového portálu SARIO. Generálny riaditeľ SARIO Juraj Kiesel prítomných oboznámil s dvoma modelmi prezentácie slovenského ekonomického a investičného prostredia, ktoré budú k dispozícii pre celú sieť našich veľvyslanectiev ako aj Obchodno – ekonomických oddelení Ministerstva hospodárstva SR (OBEO MH SR). Prvý, takzvaný „pevný model“ obsahuje všeobecné informácie o investičnom a ekonomickom prostredí SR a druhý „variabilný model“ si môžu pracovníci jednotlivých zahraničných zastúpení, respektíve OBEO MH SR upraviť a obohatiť, napríklad o obchodnú bilanciu medzi SR a krajinou svojho pôsobenia. Nové formy prezentácie Slovenska z dielne SARIO, ktoré sú k dispozícii všetkým zastupiteľským úradom v zahraničí ocenil riaditeľ Odboru ekonomickej diplomacie MZV SR Tomáš Bičan: „Verím, že to prospeje vzájomnej spolupráci a pomôže v praxi napĺňať ekonomický rozmer diplomacie“- konštatoval Tomáš Bičan. Rovnako pozitívne prijala nové možnosti prezentácie aj riaditeľka Odboru strategických investícií MH SR Karin Jaššová: „Tešíme sa na spoluprácu, je to skutočne veľký krok vpred“. V druhej časti bola prezentovaná nová metodika práce agentúry SARIO, ktorá vychádza z prehĺbenia priamej spolupráce s regiónmi s cieľom dostať potenciálnych investorov do priameho kontaktu s predstaviteľmi územnej a miestnej samosprávy. Doteraz bolo podpísané memorandum o spolupráci agentúry SARIO s VÚC Trnava, Prešov, Košice a Nitra, pričom v blízkej budúcnosti sú naplánované podpisy takýchto memoránd so všetkým samosprávnymi krajmi. Podstata novej metodiky práce SARIO je teda sprostredkovanie priameho kontaktu potenciálneho investora s konkrétnymi pracovníkmi VÚC, zodpovednými za regionálny rozvoj. „Po vzájomnom prelinkovaní webových stránok s ponukami investičných a exportných príležitostí medzi agentúrou SARIO a jednotlivými VÚC zorganizuje pre potenciálnych investorov pridelený projektový manažér sekcie Priamych zahraničných investícií SARIO v spolupráci s regionálnymi kanceláriami SARIO a vedúcimi pracovníkmi regionálneho rozvoja VÚC rokovania priamo v regióne“- vyhlásil generálny riaditeľ SARIO a dodal, že ak to z časového hľadiska nebude možné, sme pripravení zrealizovať videokonferenciu. Priekopníkom v tejto oblasti sa stal vedúci odboru strategických činností Úradu Nitrianskeho VÚC Martin Čaja, ktorý prítomným v rámci videokonferencie predstavil webovú databázu investičných príležitostí samosprávneho kraja. Generálny riaditeľ SARIO na záver prítomných informoval, že v prípade, ak sa tento model osvedčí, je agentúra SARIO pripravená sprostredkovať komunikáciu formou videokonferencie aj priamo s veľvyslanectvom, respektíve s OBEO MH SR v zahraničí.