Projekt podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie

štvrtok, 02. apríl 2020
Vláda dňa 31. 3 .2020 prijala návrh podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie (MS), ktoré sa vzťahujú na prevádzky, ktoré boli na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR uzatvorené, alebo na zamestnávateľov a SZČO, ktorým z dôvodu MS poklesli tržby.

Zamestnávateľom, ktorým na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR uzatvorili alebo zakázali prevádzky, poskytne štát úhradu náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku. Maximálna výška tohto príspevku bude 1 100 eur a zahŕňať bude čistý príjem zamestnanca, daň z príjmu zamestnanca a odvody zamestnanca. Odvody zamestnávateľa bude odvádzať zamestnávateľ.

Druhým opatrením v rámci projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej MS sú príspevky pre zamestnávateľov a SZČO, ktorým v dôsledku MS poklesli tržby, pričom výška príspevkov bude závisieť od poklesu ich tržieb.

Oprávnenými žiadateľmi sú:
 1. zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), na ktorého sa v čase vyhlásenej MS nevzťahuje povinnosť prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ale ktorý napriek poklesu tržby udrží pracovné miesta
 2. SZČO, ktorá v čase vyhlásenej MS prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva alebo SZČO, ktorej poklesli tržby
 3. SZČO, ktorá je zamestnávateľom, a ktorá v čase vyhlásenej MS prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva alebo SZČO, ktorej poklesli tržby, ale ktorá napriek tomu udrží pracovné miesta

Cieľovou skupinou sú zamestnanci, ktorým zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce) alebo SZČO (okrem SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer).

Maximálna celková výška príspevku pre jedného oprávneného žiadateľa v rámci druhého opatrenia je 200 000 eur mesačne a jeho výška závisí od poklesu tržieb nasledovne (pokles tržieb sa vyčísli v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019) :
 • Pri poklese tržieb o ≥ 20 % bude výška príspevku za apríl a ďalšie mesiace počas MS 180 eur (za marec 90 eur)
 • Pri poklese tržieb ≥ 40 % bude výška príspevku za apríl a ďalšie mesiace počas MS 300 eur (za marec 150 eur)
 • Pri poklese tržieb ≥ 60 % bude výška príspevku za apríl a ďalšie mesiace počas MS 420 eur (za marec 210 eur)
 • Pri poklese tržieb ≥ 80 % bude výška príspevku za apríl a ďalšie mesiace počas MS 540 eur (za marec 270 eur)
Spoločné ustanovenia pre oba typy príspevkov:
O príspevky pre zamestnávateľov, ktorí boli nútení uzavrieť svoje prevádzky (1. opatrenie), je možné žiadať elektronicky príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny od pondelka, 6. 4. 2020, 12:00 hod. (za obdobie od vyhlásenia MS, t.j. 12. 3. 2020) do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva zrušené.

O príspevky pre zamestnávateľov a SZČO, ktorým v dôsledku MS poklesli tržby (2. opatrenie), je možné žiadať rovnakým spôsobom od stredy,
8. 4. 2020, 12.00.

Žiadatelia môžu nájsť viac procesných informácií na www.neprepustaj.sk alebo www.pomahameludom.sk. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR taktiež zriadilo dedikované call-centrum na čísle +421 2 2211 5656. Jeho zamestnanci budú zastihnuteľní každý pracovný deň od 6:00 do 22:00 hod..

Kľúčovou podmienkou pre poskytnutie príspevkov je udržať pracovné miesto zamestnanca, na ktorého sa príspevok uplatňuje, a to minimálne 2 mesiace po mesiaci, za ktorý si zamestnávateľ alebo SZČO žiada príspevok.

Ďalšou podmienkou je, že žiadateľ nemohol byť k 31. 12. 2019 podnikom v ťažkostiach (vzťahuje sa aj na SZČO), vypláca zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku a predloží údaj o stave zamestnancov k 31.3.2020.

Zamestnávateľ, resp. SZČO, musia zároveň čestným vyhlásením preukázať:
 1. vyplatenie náhrady mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca
 2. záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorý by k tomu smeroval
 3. splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti
 4. že nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach
 5. pokles tržieb (v prípade druhého opatrenia)

Maximálna výška príspevku na žiadateľa je 800 000 eur počas doby realizácie projektu a predpokladaný celkový objem finančných prostriedkov na predpokladané obdobie trvania MS je 834,4 mil. eur. Projekt bude financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na rok 2014 – 2020 a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu.

Predpokladaný počet dotknutých zamestnávateľov je 73 024, predpokladaný počet zamestnancov je 387 289 a počet dotknutých SZČO sa odhaduje na 271 752.