×
06.03.2023

SARIO napomáha relokáciám vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín

Od júla 2022 je účinné nové nariadenie vlády SR č. 269/2022 Z.z.  o záujme SR udeliť národné vízum relokovaným štátnym príslušníkom tretej krajiny a ich rodinným príslušníkom, ktoré je výsledkom dlhodobej snahy odboru investičných projektov agentúry SARIO zjednodušiť prístup vysokokvalifikovanej pracovnej sily na slovenský pracovný trh.

"Toto nariadenie má jedinečnú vlastnosť formovať trh práce smerom k vyššej pridanej hodnote, pričom vznikajú multiplikačné efekty nielen v podobe tvorby vysokokvalifikovaných a nadpriemerne platených pracovných miest, ale aj v podobe dodatočnej spotreby a úspor rodinných príslušníkov relokovaných zamestnancov. Zároveň je treba podotknúť, že tieto pozície by nevznikli ako voľné pracovné miesta, ktoré by mohli byť potenciálne obsadené slovenskými občanmi, keďže relokácie sa zameriavajú na získanie konkrétnej osoby, so špecifickou praxou a skúsenosťami z inej organizačnej zložky medzinárodnej spoločnosti," doplnil Robert Šimončič, generálny riaditeľ SARIO.

Nariadenie vzniklo vďaka konštruktívnemu prístupu viacerých ministerstiev, ktorých sa predmetná problematika dotýka, a to konkrétne MPSVaR SR, MZVaEZ SR, MV SR (ÚHCP). Pôvodným impulzom pre vznik nariadenia bola rýchla reakcia na opakované požiadavky medzinárodných (najmä IT) spoločností relokovať vysokokvalifikovaných zamestnancov z ich pobočiek v tretích krajinách zasiahnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine (Ukrajina, Rusko, Bielorusko), avšak v priebehu tvorby nariadenia boli do rámca zahrnuté všetky tretie krajiny.

Z pohľadu SR bol jeho hlavným cieľom nárast kompetencií a konkurencieschopnosti slovenských prevádzok týchto medzinárodných spoločností prostredníctvom relokácie špecializovaných zamestnancov z ich prevádzok v tretích krajinách.

Vo viacerých prípadoch ide o spoločnosti so strategickým významom a dlhodobým pôsobením na Slovensku, iné entity rozvíjajú teraz svoju prítomnosť na slovenskom trhu intenzívnejšie práve vďaka existencii a pružnosti tohto nariadenia.

Ku koncu februára 2023, agentúra SARIO eviduje zápis 257 osôb na relokačné zoznamy dovedna 16 spoločností, z čoho 131 osôb tvoria zamestnanci a zvyšok ich rodinní príslušníci. Vďaka efektívne nastavenému procesu s horeuvedenými ministerstvami je dnes možné, za predpokladu úplnosti a správnosti predloženej dokumentácie, vo veľmi krátkom čase relokovať vysokokvalifikovanú pracovnú silu a ich rodinných príslušníkov z tretích krajín.

Schvaľovací proces predloženého zoznamu trvá v priemere iba 8 kalendárnych dní.

Už od nadobudnutia účinnosti nariadenia sa stretávame s pozitívnou reakciou podnikateľského sektora. Zároveň si táto legislatívna zmena získava stále väčšiu pozornosť medzi relevantnými spoločnosťami aj vďaka aktívnej informačnej činnosti agentúry SARIO prostredníctvom pravidelných stretnutí Business Service Center Forum (BSCF), Investment Support Association (ISA) alebo ad hoc rokovaní s etablovanými investormi. Tí v reakcii na prijatie predmetného nariadenia akcentujú predovšetkým nasledovné výhody:

  • rýchlosť schvaľovacieho procesu,
  • zjednodušenie a zjednotenie podmienok,
  • uprednostnenie skúsenosti a odbornosti vysokokvalifikovanej pracovnej sily pred dokladovaním vzdelania,
  • možnosť spoločného presunu rodinných príslušníkov spolu s relokovaným zamestnancom.

V prípade záujmu o využitie tohto nariadenia alebo získania podrobnejších informácií o jeho fungovaní nás neváhajte kontaktovať na invest@sario.sk.