×
30.05.2023 - 31.05.2023

Ako úspešne podnikať na francúzskom trhu

Cena
bezplatne
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Jana Jarošová, T: +421 910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

DÁTUM KONANIA
  • utorok, 30. 05. 2023, 10.00 do 12.30
  • streda, 31. 05. 2023 od 10.00 do 12.30

Pre koho je seminár určený:
  • pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP pripravila webinár Exportnej akadémie na tému Ako úspešne podnikať na francúzskom trhu. 

Francúzsko, jedna z najznámejších destinácií slovenských turistov a zároveň jeden z najväčších obchodných partnerov Slovenska. V roku 2022 hodnota francúzskeho vývozu smerom na Slovensko dosiahla 3,2 mld. €  (+ 8,7 % za rok), kým slovenský vývoz sa znížil o 2,5 % na  5,4 mld. € . V súčasnosti patrí Francúzsku druhé miesto v objeme zahraničných investícií na Slovensku, pričom svoje investície plánuje ďalej rozvíjať. V opačnom prípade to však neplatí.
 
Francúzsko je pritom pre slovenské spoločnosti veľmi atraktívna krajina, a to nielen vďaka svoje strategickej polohe. Je to šiesta najväčšia ekonomika sveta a druhý najväčší trh v Európe.

Cieľom webinára bude okrem iného poukázať na to, že podnikať vo Francúzsku sa naozaj dá a že nájsť pre slovenskú spoločnosť rovnocenného partnera na francúzskom trhu nie je žiadna utópia. Základom je pri tom správny obchodný prístup a vytrvalosť.
 
Lektorom webinára bude Renáta Plumet – Vavrovicsová, odborníčka, ktorá od roku 1989 pracuje vo Francúzsku  v oblasti medzinárodných vzťahov zameraných najmä na stredoeurópske štáty (predovšetkým krajiny V4), na balkánske krajiny a na euroázijskú zónu.

Registrovať sa môžete do 23. 5. 2023 vyplnením registračného formulára.


 
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do 100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 4. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.

NA STIAHNUTIE