×
04.08.2020 - 05.08.2020

Business etiketa v praxi (webinár)

Cena
bezplatne
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému "Biznis etiketa v praxi". Prednášať bude PhDr. Tatiana Lesayová.

Nielen výrobky a ponúkané služby vytvárajú „tvár“ podniku. Nositeľom imidžu spoločnosti sú dnes viac ako kedykoľvek predtým jeho predstavitelia, obchodníci a pracovníci.  Staňte sa úspešným exportérom a vyhľadávaným partnerom na medzinárodnom trhu vďaka ovládaniu biznis etikety a obchodnej kultúry, vďaka čomu bude  nadväzovanie kontaktov pre Vás ľahšie a obchodovanie efektívnejšie.

Termíny : 
4. august 2020 – I. časť 
5. august 2020 – II. časť 

Neváhajte, rezervujte si oba termíny. Registrovať sa môžete do 22. júla 2020. Odkaz na webinár zašleme oprávneným účastníkom deň pred jeho konaním.Pre koho je webinár určený:
Zástupcovia slovenských malých a stredných podnikov so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
 
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 2. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.