×
29.09.2022

Central Europe Business Day 2022

Miesto
Zámok Šimák, Palace Art Hotel, Mladoboleslavská 5, Pezinok
Cena
Bezplatne (s registráciou a po splnení podmienok)
Organizátor
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontakt

Tomáš Lenčéš, T: +421 948 866 180, Michal Wuketich, T. +421 908 978 629, E: forum@sario.sk

Stránka podujatia Central Europe Business Day 2022

Podmienky účasti:
Účasť pre zahraničné spoločnosti (max. 2 osoby za spoločnosť).
Slovenské spoločnosti spĺňajúce nižšie uvedené podmienky účasti na aktivitách Národného projektu (max. 2 osoby za spoločnosť)
Počet účastníkov: max. 100 osôb

PROGRAM

 • 9.30—10.00 Registrácia
 • 10.00—10.15 Otvorenie Podnikateľského fóra
 • 10.15—12.30 B2B rokovania
 • 12.30—13.30 Prestávka, obed
 • 13.30—17.30 B2B rokovania


Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) vás pozýva na II. ročník podujatia Central Europe Business Day, ktoré sa koná 29. septembra 2022 v Palace Art Hotel v Pezinku.
 
Hlavným cieľom kooperačného podujatia sú bilaterálne rokovania jednotlivých spoločností, ktoré poskytnú priestor a príležitosť nadviazať osobný kontakt a rozvinúť vzájomné obchodné vzťahy.
 
Podujatie je zamerané primárne na nasledujúce sektory:

 • strojárstvo
 • elektrotechnika
 • energetika
 • ekológia
 • potravinárstvo
 • informačno-komunikačné technológie


Registrácia je otvorená do 19. septembra 2022.

Informácia pre slovenské spoločnosti: 

Podujatie je organizované v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
Podujatia sa môžu zúčastniť  slovenské malé a stredné podniky (MSP), ktoré spĺňajú nasledovné podmienky: 

 • podniky, ktoré spĺňajú definíciu MSP definované prílohou č. I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17.júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom
 • slovenské MSP so sídlom mimo Bratislavský kraj
 • spĺňajú kritériá stanovené v Schéme pomoci de minimis

Všetky potrebné informácie k podmienkam účasti slovenských MSP sú dostupné na internetovej stránke agentúry SARIO www.sario.sk/sk/np (Manuál pre žiadateľa, Schéma na podporu malého a stredného podnikania v SR, Príručka k definícii MSP).
 
SARIO si vyhradzuje právo na zmenu programu počas prípravy podujatia.
    ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk