×
26.05.2022

Česko-Slovenské podnikateľské fórum 2022

Miesto
Hotel Holiday Inn (Konferenčná sála Millenium I), Športová 2, Žilina
Cena
Bezplatne (s registráciou a po splnení podmienok)
Kontakt

Tomáš Lenčéš, T: +421 948 866 180, Michal Wuketich, T. +421 908 978 629, E:forum@sario.sk

Organizátor:
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej Republiky v Bratislave, Ministerstvom priemyslu a obchodu ČR, Krajskými hospodárskými komorami Moravskoslezkého kraja, Zlínského kraja, Olomouckého kraja, Regionálnou hospodárskou komorou Brno, agenturou CzechTrade Slovensko a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komoru v Žiline.
 
Podmienky účasti:
Neobmedzená účasť pre zahraničné spoločnosti (max. 2 osoby za spoločnosť). Slovenské spoločnosti spĺňajúce nižšie uvedené podmienky účasti na aktivitách Národného projektu (max. 2 osoby za spoločnosť)
Počet účastníkov: max. 90 osôb.
 
Program:
9:30 - 10:00 Registrácia
10:00 - 10:15 Otvorenie Podnikateľského fóra
10:15 - 12:30 B2B rokovania
12:30 - 13:30 Prestávka, obed
13:30 – 17:30 B2B rokovania
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej Republiky v Bratislave, Ministerstvom priemyslu a obchodu ČR, Krajskými hospodárskými komorami Moravskoslezkého kraja, Zlínského kraja, Olomouckého kraja, Regionálnou hospodárskou komorou Brno agenturou CzechTrade Slovensko a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komoru v Žiline si vás pozývajú na Česko - Slovenské podnikateľské fórum, ktoré sa koná 26. mája 2022 v Hoteli Holiday Inn (Konferenčná sála Millenium I), Športová 2, Žilina.
 
Podujatie je organizované v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Hlavným cieľom podnikateľského fóra sú bilaterálne rokovania jednotlivých spoločností, ktoré poskytnú priestor a príležitosť českým a slovenským podnikateľom nadviazať osobný kontakt a rozvinúť vzájomné obchodné vzťahy.
 
Podujatie je zamerané na nasledujúce sektory:
  • strojárstvo,
  • elektrotechnika,
  • energetika,
  • ekológia.
 
Informácia pre slovenské spoločnosti:
podujatia sa môžu zúčastniť  slovenské malé a stredné
podniky (MSP), ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:
  1. Podniky, ktoré spĺňajú definíciu MSP definované prílohou č. I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17.júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom
  2. slovenské MSP so sídlom mimo Bratislavský kraj
  3. spĺňajú kritériá stanovené v Schéme pomoci de minimis

Všetky potrebné informácie k podmienkam účasti slovenských MSP sú dostupné na internetovej stránke agentúry SARIO: https://www.sario.sk/sk/np (Manuál pre žiadateľa, Schéma na podporu malého a stredného podnikania v SR, Príručka k definícii MSP).Registrácia na podujatie bude otvorená do 14. mája 2022.
 
SARIO si vyhradzuje právo na zmenu programu počas prípravy podujatia.