×
25.10.2023

Colné predpisy pri dovoze a vývoze

Colné predpisy pri dovoze a vývoze
Miesto
webinár
Cena
bezplatne
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt
Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Problematika colných povinností pri exporte a importe tovaru je spojená so stykom s colnými orgánmi pri realizácii colného konania. Poznanie colných povinností pri exporte a importe tovaru je preto ovplyvnené neustálym vývojom, o čom svedčia neustále zmeny a doplnenia colných predpisov.

Niektoré colné systémy ako napr. správa colných rozhodnutí CDS ako aj NCTS, AES, dovozný systém, atď., sa pripravujú od 1. 12. 2023 na modernizáciu, pričom tieto zmeny sa priamo dotknú realizovania colného konania. 

Rovnako sa plánuje od 1. 7. 2024 zaviesť do právnej úpravy funkčný mechanizmus samozdanenia pri dovoze tovaru, kde má prísť k významnej pozitívnej zmene, avšak nateraz len pre obmedzený typ hospodárskych subjektov.

Cieľom webinára je oboznámiť jeho účastníkov s problematikou uplatňovania colných predpisov pri exporte a importe tovaru v praxi.

Aplikovanie colných predpisov sa týka každého dovozcu, vývozcu, colného zástupcu, ale najmä držiteľov colných režimov a používateľov zjednodušených postupov. 

Webinár je určený obchodným, výrobným, špedičným, deklaračným firmám, ktoré pripravujú colné doklady v dovoze, vývoze, v tranzite, vystupujú v colnom konaní, resp. v iných konaniach pred colnými orgánmi, a to konkrétne štatutárnym orgánom, výkonným pracovníkom, ako aj daňovým poradcom, advokátom, audítorom, právnikom, ekonómom a ďalším zamestnancom, ktorí prichádzajú do styku s problematikou správy colnej legislatívy alebo zvažujú oboznámenie sa s touto problematikou. 

Webinár bude lektorovať skúsený odborník na danú oblasť JUDr. Rastislav Vysocký, LL.M., advokát, v minulosti tiež colník, ako aj spoluautor publikácie Nový Colný kódex Únie (Wolters Kluwer, 2018).

REGISTRÁCIA
Z dôvodu naplnenia kapacity webinára je registrácia uzatvorená.

CIEĽOVÁ SKUPINA

  • zástupcovia malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami

Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí do 100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku č. 4. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia. 

— 

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.

NA STIAHNUTIE