×
10.05.2022

Colné predpisy pri dovoze a vývoze v roku 2022 a vplyv sankcií voči Rusku na vývoz a dovoz tovaru (webinár)

Miesto
online (ZOOM)
Cena
bezplatne
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Petra Hudáková, T: 0910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP pripravila webinár Exportnej akadémie na tému Colné predpisy pri dovoze a vývoze v roku 2022 a vplyv sankcií voči Rusku na vývoz a dovoz tovaru​

Pre koho je webinár určený:
  • pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami

Orientácia v problematike aplikovania colných predpisov je základom pre zvládnutie dovozu a vývozu tovaru na colnici. Poznanie colných postupov výrazne pomôže nastaviť tok tovaru z tretej krajiny alebo do tretej krajiny pri plánovaní alebo realizácii medzinárodného obchodu, a to jednak z časovej stránky, ale aj z hľadiska náročnosti zabezpečenia potrebnej dokumentácie. Realizácia colného konania je dnes priamo poznačená aj reštriktívnymi opatreniami voči Rusku, kde sa prihliada aj na nové opatrenia zavedené legislatívou Únie.
 
Základ európskych reštriktívnych opatrení vo vzťahu k Rusku vychádza z nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine. Toto nariadenie bolo zmenené nariadením Rady (EÚ) č. 2022/328 a 2022/428, ktorého výsledkom je rozšírenie opatrení najmä o problematiku predaja, dodávania, presúvania alebo vývozu tovaru:
  • Dual-Use (Dvojakého použitia) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/821,
  • alebo technológií ktoré by mohli prispievať k vojenskému a technologickému zlepšeniu Ruska alebo k rozvoju,
  • luxusného tovaru atď.
 
Európska únia avizovala a pravidelne avizuje zavádzanie ďalších opatrení, čo vyžaduje poznať existujúce opatrenia tak, aby neprišlo k porušeniu zákazu vývozu alebo dovozu tovaru k možným výnimkám.
 
Cieľom webinára bude priblížiť jeho účastníkom z hľadiska colnej stránke aktuálnu situáciu v súvislosti s predajom, dodávaním, presúvaním alebo vývozom tovaru v zmysle nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014, ako aj  problematiku Dual-Use (dvojakého použitia), ktorá má dosah najmä na vývoz tovaru do krajín mimo Európskej únie. V neposlednom rade sa budeme venovať aj colnej problematike pri klasickom dovoze a vývoze tovaru.
 
Webinár bude lektorovať skúsený odborník na danú oblasť JUDr. Rastislav Vysocký, LL.M., advokát, v minulosti tiež colník, ako aj spoluautor publikácie Nový Colný kódex Únie (Wolters Kluwer, 2018).  
 
Registrovať sa môžete do 3. mája 2022.
 


Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 4. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.
 

NA STIAHNUTIE   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk