×
15.04.2019 - 18.04.2019

ELEKTRO MOSKVA 2019

Miesto
Expocentre Fairgrounds, Moskva, Ruská federácia
Organizátor národného stánku
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Cieľová skupina
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov/spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na medzinárodnom elektrotechnickom veľtrhu ELEKTRO MOSKVA 2019, ktorý sa bude konať v termíne 15. – 18. apríla 2019.
Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.


Veľtrh ELEKTRO MOSKVA 2019 je najvýznamnejší veľtrh svojho druhu na ruskom trhu a pokrýva celý rad technológií a elektrických zariadení pre odvetvia energetiky, výroby, stavebníctva, dopravy a mestských zariadení, je zároveň hlavným miestom pre stretnutia odborníkov a expertov v elektrotechnickom priemysle, čím sa stáva platformou pre výrobcov, dodávateľov a spotrebiteľov elektrických a energetických zariadení a strojov.
V roku 2019 bude súčasťou veľtrhu ELEKTRO MOSKVA aj „Neftegaz - medzinárodná výstava pre zariadenia a technológie pre ropný a plynárenský priemysel“. Spoločne tak tieto dve výstavy vytvoria najväčšie podujatie zariadení pre palivový a energetický priemysel.

Sektory výstavy:
  • Elektrická energia;
  • Elektrické zariadenia;
  • Svetelné a osvetľovacie technológie (Lighting engineering);
  • Káble, drôty, armatúry;
  • Automatizácia budov; energetická efektívnosť;
  • Úspora energie a inovácie.

Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke https://www.elektro-expo.ru/en/
Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu ELEKTRO MOSKVA 2019 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 8 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
 
REGISTRÁCIA BOLA UKONČENÁ, ĎAKUJEME ZA ZÁUJEM.