×
09.11.2021 - 12.11.2021

ELMIA Subcontractor 2021

Miesto
Elmiavägen 15, SE-554 54 Jönköping, Sweden
Organizátor
SARIO Národný projekt
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje pozvať slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na jednom z najvýznamnejších medzinárodných subkontraktačných veľtrhov v severnej Európe ELMIA Subcontractor 2021, ktorý sa uskutoční v termíne 09. - 12. novembra 2021 vo Švédsku.

Cieľová skupina:
Zástupcovia slovenských malých a stredných podnikov so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia. Subkontraktačný veľtrh ELMIA Subcontractor patrí medzi popredné veľtrhy v severnej Európe pre výrobný priemysel, jeho dodávateľov a ich zákazníkov a je odborným veľtrhom aj pre vývoj a nákup produktov. Na tomto mieste uvidíte inovácie a dômyselné riešenia, konštrukčné návrhy blízkej budúcnosti, inteligentné materiály a mnohé iné zaujímavé produkty.
Účasť 1 200 vystavovateľov z približne 30 krajín sveta vytvára jedinečné podmienky pre rozvoj podnikania a ziskové obchody. 
 
Viac informácií o veľtrhu nájdete na oficiálnej stránke podujatia: https://www.elmia.se/en/subcontractor/

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na subkontraktačnom veľtrhu ELMIA Subcontractor 2021 uhradí náklady :
  • na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia),
  • drobné občerstvenie v rámci expozície,
  • povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa,
  • základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor,
  • výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.
V závislosti od veľkosti prenajatej plochy (60 m2) je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 6 slovenských spoluvystavovateľov. Z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.
Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu a zároveň vystavujú po prvý krát v rámci národnej expozície.
 
REGISTRÁCIA

V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu Elmia Subcontractor 2021 vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 15. októbra 2021.
ORGANIZÁTOR
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

 


ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk