×
16.08.2022 - 17.08.2022

"Ikeový" návod na informačnú bezpečnosť

Miesto
webinár
Cena
bezplatne
Kontakt

Jana Jarošová, T: +421 910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Pre koho je seminár určený:
  • pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému "Ikeový" návod na informačnú bezpečnosť.

Tento webinár týkajúci sa oblasti informačnej bezpečnosti Vám ponúkne návod, ako krok za krokom ochrániť všetky informácie, ktoré poskytujete pri surfovaní na webe, používaní rôznych aplikácií, prezentácii vašich nápadov, propagácii vašej značky, riadení spoločnosti, komunikácii a mnohých ďalších (ne) digitálnych aktivitách, ako aj aktivitách, ktoré automaticky vykonávate každý deň bez toho, aby ste o nich premýšľali ako o hrozbe.

Bezpečnosť informácií tvorí súčasť bežných povinností prevádzkovateľa (napr. z hľadiska ochrany údajov podľa nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov). Informačná bezpečnosť je nevyhnutnosťou pre fungovanie spoločnosti. Jej úspech závisí od individuálneho prístupu každého zamestnanca.

Lektorkou webináru bude Mgr. Veronika Krajčovičová, ktorá už dlhodobo poskytuje poradenstvo a konzultácie v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov pre malé a stredné podniky na Slovensku a v Čechách.

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 5. 8. 2022. Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 4. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24. 4. 2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.

NA STIAHNUTIE   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk