×
09.07.2018 - 12.07.2018

INNOPROM 2018

Miesto
Ekaterinburg - Expo International Exhibition Centre, Jekaterinburg, Ruská federácia
Kontakt
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje
pozvať slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na jednom z najvýznamnejších medzinárodných priemyselných veľtrhov v Ruskej federácii INNOPROM 2018, ktorý sa uskutoční v termíne

09. – 12. júla 2018 v Jekaterinburgu.

Organizátor:

Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Cieľová skupina:
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami
 
Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Veľtrh INNOPROM je špecializovaná medzinárodná výstava, ktorú každoročne navštevuje viac ako 20 000 generálnych riaditeľov, špecialistov a nákupcov zastupujúcich strojárske podniky z vyspelých priemyselných regiónov Ruska a krajín SNŠ, ktorí sa zaujímajú o nákup kovoobrábacích a robotizačných zariadení.

Tematicky sa veľtrh delí na 4 sekcie:
  • kovoobrábanie (obrábacie stroje a nástroje, zváracie stroje a spotrebný materiál, výroba aditív, ohýbacie stroje a zariadenia, odlievacie zariadenia, lisovacie a kovacie stroje, povrchová úprava, priemyselná robotika, správa softvéru a zariadení, údržba a opravy strojov)
  • priemyselná automatizácia (automatizácia procesov, robotické technológie a systémy, meranie, riadenie, diagnostika, priemyselné informačné a komunikačné technológie, automatizačný softvér a hardvér)
  • mechanické strojárstvo a výroba komponentov (výroba lietadiel, dopravné stavby, stavby lodí, poľnohospodárska technika, ťažobné zariadenia, prístrojové inžinierstvo a elektrotechnika, inžinierske nástroje a prístroje, rádiové a elektronické zariadenia)
  • technológie v oblasti energetiky (elektrotechnika, tepelné a energetické zariadenia, elektronika, prístrojová technika)
Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu INNOPROM 2018 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností a prípadnú organizáciu a účasť na Slovenskom národnom dni.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 6 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca. do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu INNOPROM 2018, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 31. mája 2018.


 
*Poznámka:
V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu INNOPROM 2018, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.