×
31.08.2021 - 03.09.2021

ITM INDUSTRY EUROPE POZNAŇ 2020

Miesto
POZNAN INTERNATIONAL FAIR Ltd., ul. Glogowska 14, 60-734 Poznaň, Poľsko
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Michal Wuketich, E: wuketich@sario.sk

POZOR! Zmena termínu podujatia: 31.08. - 03.09.2021

Organizátor:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Cieľová skupina:
  • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje pozvať slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na veľtrhu ITM INDUSTRY EUROPE 2020, ktorý sa uskutoční v termíne 03.—06. novembra 2020 v Poznani.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

ITM INDUSTRY EUROPE 2020 je popredný medzinárodný veľtrh inovácií, technológií a strojov, ktorý sústreďuje medzinárodné spoločnosti za účelom  predstavenia svojich najnovších produktov a inovačných pokrokov širokému odbornému publiku. ITM Polska kombinuje výstavy Hape, Mach-Tool, Surfex, Welding, Transporta, Research for Industry, Safety Work in Industry a Metalforum pod jednou strechou. Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke https://itm-europe.com/

Sektorové zameranie veľtrhu:
  • Obrábacie stroje
  • Hydraulické, pneumatické stroje a pohony
  • Hutníctvo, zlievarenstvo a kovopriemysel
  • Technológie povrchovej úpravy, zváranie
  • Logistika a preprava
  • Nanotechnológie

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu ITM INDUSTRY EUROPE 2020 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 5 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je približne do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu ITM Poznaň, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 16. októbra 2020.Poznámka:
V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie 9. októbra 2020, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu ITM Poznaň, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.


V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. Decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedené podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.