×
04.10.2022 - 07.10.2022

Medzinárodný strojársky veľtrh MSV Brno 2022

Miesto
Areál výstaviska Brno, pavilón V, Brno, Česká republika
Organizátor
SARIO Národný projekt
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov na prezentáciu v rámci národného stánku na medzinárodnom strojárskom veľtrhu MSV Brno, ktorý sa uskutoční v termíne 4.–7. október 2022.

Cieľová skupina:
Zástupcovia slovenských malých a stredných podnikov so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
 
Cieľom účasti slovenských spoločností je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť, predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov a nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne patrí medzi najvýznamnejšie priemyselné veľtrhy v strednej Európe s každoročnou účasťou viac ako 1660 vystavovateľov a 80 000 návštevníkov. Zo zahraničia prichádza viac ako 50 % vystavovateľov a 16 % návštevníkov. Zastúpené sú všetky kľúčové oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.

Hlavné témy veľtrhu MSV 2022
 • Priemysel 4.0 a digitálna továreň,  digitalizácia výroby, jeden z hlavných smerov aktuálneho inovačného procesu.
 • Cirkulárna ekonomika-využívanie materiálových zdrojov. Ide o trend, ktorý je jednou z prioritných oblastí udržateľného rozvoja.
 
Ďalšie sektorové zameranie veľtrhu: 
 • banská, hutnícka, keramická a sklárska technika
 • materiály a komponenty pre strojárstvo
 • pohony, hydraulika a pneumatika, chladiaca technika a klimatizácia
 • energetika a silnoprúdová elektrotechnika
 • elektronika, automatizácia a meracia technika
 • ekotechnika
 • výskum, vývoj, transfer technológií, finančné a iné služby
 • doprava, manipulácia, priemyselné balenie, skladovanie a logistika
 • chémia pre strojárstvo
 • obrábacie a tvárniace stroje, náradie
 • povrchová a tepelná úprava
 • zlievarenstvo
 • zváranie 
Detailnejšie informácie o tomto veľtrhu je možné nájsť na stránke
bvv.cz/msv

Organizátor národného stánku
Agentúra SARIO v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu MSV Brno 2022 uhradí náklady na:
 • vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia),
 • povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa,
 • základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor,
 • výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnom stánku limitovaná na maximálne 20 slovenských MSP. Z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločného stánku majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu MSV Brno 2022, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 20. júla 2022.

      

   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk