×
10.10.2023 - 13.10.2023

Medzinárodný strojársky veľtrh MSV Brno 2023

Miesto
Areál výstaviska Brno, pavilón V, Brno, Česká republika
Organizátor
SARIO Národný projekt

Národný projekt SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pozýva slovenských podnikateľov na prezentáciu v rámci národného stánku na medzinárodnom strojárskom veľtrhu MSV Brno, ktorý sa uskutoční v termíne 10.—13. október 2023.

Organizátor národného stánku
Agentúra SARIO v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Cieľová skupina
Zástupcovia slovenských malých a stredných podnikov so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
 
Cieľom účasti slovenských spoločností je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť, predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov a nadviazať obchodné kontakty, uzatvoriť obchodné kontrakty a podporiť export výrobkov do zahraničia.

Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne patrí medzi najvýznamnejšie priemyselné veľtrhy v strednej Európe s každoročnou účasťou viac ako 1660 vystavovateľov a 80 000 návštevníkov. Zo zahraničia prichádza viac ako 50 % vystavovateľov a 16 % návštevníkov. Zastúpené sú všetky kľúčové oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.

Hlavné témy veľtrhu MSV 2023

 • Priemysel 4.0 a digitálna továreň,  digitalizácia výroby, jeden z hlavných smerov aktuálneho inovačného procesu.
 • Cirkulárna ekonomika-využívanie materiálových zdrojov. Ide o trend, ktorý je jednou z prioritných oblastí udržateľného rozvoja.

Ďalšie sektorové zameranie veľtrhu

 • banská, hutnícka, keramická a sklárska technika
 • materiály a komponenty pre strojárstvo
 • pohony, hydraulika a pneumatika, chladiaca technika a klimatizácia
 • energetika a silnoprúdová elektrotechnika
 • elektronika, automatizácia a meracia technika
 • ekotechnika
 • výskum, vývoj, transfer technológií, finančné a iné služby
 • doprava, manipulácia, priemyselné balenie, skladovanie a logistika
 • chémia pre strojárstvo
 • obrábacie a tvárniace stroje, náradie
 • povrchová a tepelná úprava
 • zlievarenstvo
 • zváranie 

Detailnejšie informácie k veľtrhu je možné nájsť na stránke veľtrhu.

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu MSV Brno 2023 uhradí náklady na:

 • vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia),
 • povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa,
 • základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor,
 • výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnom stánku limitovaná na maximálne 15 slovenských MSP. Z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločného stánku majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.

REGISTRÁCIA
Registrácia na podujatie bola uzavretá. Ďakujeme za prejavený záujem.