×
07.03.2022 - 09.03.2022

Middle East Energy Dubai 2022

Miesto
Dubai World Trade Centre, Dubaj, Spojené Arabské Emiráty
Organizátor
SARIO Národný projekt
Organizátor národného stánku:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Cieľová skupina:
 • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje pozvať slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na medzinárodnom energetickom a elektrotechnickom veľtrhu Middle East Energy 2022, ktorý sa uskutoční v termíne 7. - 9. marca 2022 v Dubaji, SAE.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Veľtrh Middle East Energy Dubai 2022 je jeden z najvýznamnejších veľtrhov svojho druhu v regióne a pokrýva celý rad technológií a elektrických zariadení pre odvetvia energetiky, výroby, stavebníctva, dopravy a mestských zariadení. Je zároveň hlavným miestom pre stretnutia odborníkov a expertov v elektrotechnickom priemysle, čím sa stáva platformou pre výrobcov, dodávateľov a spotrebiteľov elektrických a energetických zariadení a strojov.

Sektory výstavy:
 • Smart riešenia v odvetví
 • Obnoviteľné zdroje a čistá energia
 • Kritická infraštruktúra v energetike a záložné napájanie
 • Prenos a distribúcia energie
 • Spotreba energie a riadenie

Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na oficiálnej stránke podujatia 

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu Middle East Energy Dubai 2022 uhradí uhradí:
 • náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia),
 • prepravu exponátov a propagačných materiálov,
 • drobné občerstvenie v rámci expozície,
 • povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa,
 • základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a
 • zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy (72 m2) je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 7 slovenských spoluvystavovateľov. Z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu a zároveň vystavujú po prvý krát v rámci národnej expozície.
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu Middle East Energy Dubai 2022, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 17. februára 2022.   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk