MSV BRNO 2021

Dátum: 
08 - 12 november 2021
Miesto: 
Areál výstaviska Brno, pavilón V, Brno, Česká republika
Organizátor: 
SARIO Národný projekt / Odbor zahraničného obchodu
Na základe rozhodnutia organizátora Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne, bolo podujatie oficiálne preložené na 8. – 12. november 2021.

— 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov na prezentáciu v rámci národného stánku a národnej expozície na medzinárodnom strojárskom veľtrhu MSV Brno, ktorý sa uskutoční v termíne 8. – 12. november 2021.

Cieľová skupina:

V rámci Národného stánku SARIO - zástupcovia slovenských malých a stredných podnikov so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
 
V rámci Národnej expozície SARIO – slovenské spoločnosti, ktoré nespĺňajú kritérium MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja.
 
Cieľom účasti slovenských spoločností je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť, predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov a nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.
Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne patrí medzi najvýznamnejšie priemyselné veľtrhy v strednej Európe s každoročnou účasťou viac ako 1660 vystavovateľov a 80 000 návštevníkov. Zo zahraničia prichádza viac ako 50 % vystavovateľov a 16 % návštevníkov. Zastúpené sú všetky kľúčové oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.

Hlavné témy veľtrhu MSV 2021
 • Priemysel 4.0 a digitálna továreň, teda digitalizácia výroby, jeden z hlavných smerov aktuálneho inovačného procesu.
 • Cirkulárna ekonomika-využívanie materiálových zdrojov. Ide o trend, ktorý je jednou z prioritných oblastí udržateľného rozvoja.
Ďalšie sektorové zameranie veľtrhu :
 • banská, hutnícka, keramická a sklárska technika
 • materiály a komponenty pre strojárstvo
 • pohony, hydraulika a pneumatika, chladiaca technika a klimatizácia
 • energetika a silnoprúdová elektrotechnika
 • elektronika, automatizácia a meracia technika
 • ekotechnika
 • výskum, vývoj, transfer technológií, finančné a iné služby
 • doprava, manipulácia, priemyselné balenie, skladovanie a logistika
 • chémia pre strojárstvo
 • obrábacie a tvárniace stroje, náradie
 • povrchová a tepelná úprava
 • zlievarenstvo
 • zváranie 
Detailnejšie informácie o tomto veľtrhu je možné nájsť na stránke
https://www.bvv.cz/msv/

Organizátor národného stánku

Agentúra SARIO v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu MSV Brno 2021 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnom stánku limitovaná na maximálne 18 slovenských MSP a 10 slovenských spoločností, ktoré nespĺňajú kritérium MSP. Z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.
Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločného stánku majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.

Registrácia do Národného stánku určená pre malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja: 


V prípade záujmu o účasť vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami.
_


Registrácia do Národnej expozície SARIO určená pre ostatné spoločnosti:


V prípade, ak vaša spoločnosť nespĺňa kritériá MSP, ale máte záujem o účasť na podujatí, vyplňte registračný formulár a my Vás budeme spätne kontaktovať.