Podnikanie v Poľsku – formy a špecifiká podnikania (webinár)

Dátum: 
14 - 15 október 2020
Miesto: 
online
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Petra Hudáková, T: 0910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravila webináre Exportnej akadémie pre slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja pod názvom „Podnikanie v Poľsku – formy a špecifiká podnikania“.

Poľsko je nielen najľudnatejšou východoeurópskou krajinou Európskej únie, ale aj krajinou vykazujúcou jeden z najvyšších a dlhodobo najstabilnejších hospodárskych rastov v Európe. Krajina sa môže pýšiť vysokými výrobnými aktivitami priemyselných podnikov, ako aj dynamickým rozvojom služieb. Zahraniční investori na Poľsku oceňujú predovšetkým jeho výhodnú polohu, kvalifikovanú a stále ešte cenovo dostupnú pracovnú silu a postupné zlepšovanie podnikateľského prostredia.

Cieľom webinára je oboznámiť jeho účastníkov s možnosťami podnikania na území Poľska a využitia jeho potenciálu pre slovenské spoločnosti.  Lektor, pán Martin Porázik, ktorý sa dlhodobo venuje poradenstvu slovenským spoločnostiam pri vstupe na poľský trh, prevedie účastníkov jednotlivými formami podnikania s uvedením niekoľkých vzorových príkladov podnikania v tomto teritóriu, ako aj daňovou problematikou a pracovnoprávnymi vzťahmi.  Cenné informácie  na ľahšie sa orientovanie v poľskom podnikateľskom prostredí získajú prevádzkovatelia e-shopov, výrobcovia s obchodným zástupcom v Poľsku, stavebné a montážne firmy.

Program webinára

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 9. októbra 2020 vyplnením registračného formulára.Pre koho je webinár určený:
Zástupcovia slovenských malých a stredných podnikov so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
 
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do 150 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 2. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.