×
16.09.2019 - 19.09.2019

Podnikateľská misia do Bieloruska spojená s návštevou výstavy Tech-Inno-Prom

Miesto
Minsk, Bielorusko
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Tomáš Šándor, E: tomas.sandor@sario.sk, M: +421 915 839 495

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 16. – 19. september 2019 podnikateľskú misiu do Minsku, Bielorusko, spojenú s návštevou výstavy Tech-Inno-Prom.
 
Cieľová skupina:
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.
Sektorové zameranie podnikateľskej misie:
 • Priemysel 4.0
 • automatizácia
 • informačné technológie
 • umelá inteligencia
 • doprava
 • strojárstvo
 • elektrotechnika
 • chemický priemysel
 • energetika
 • obnoviteľné zdroje energie
 • ekológia
 
Cieľ misie: Posilnenie hospodárskej spolupráce a priamych podnikateľských kontaktov
 
Pre účastníkov bude pripravený atraktívny program pozostávajúci z B2B rokovaní s bieloruskými obchodnými partnermi, sprievodný doplnkový program, ako aj návšteva 22. ročníka medzinárodnej výstavy technológií a inovácií Tech-Inno-Prom v Minsku, ktorá sa koná v rámci Bieloruského priemyselného fóra. V roku 2018 sa na výstave zúčastnilo 245 spoločností z krajín ako Dánsko, Ruská federácia, Švédsko a Čína.
 
Hlavné zameranie výstavy Tech-Inno-Prom:
 • Zariadenia, technológie a produkcia v sfére priemyslu
 • Priemysel 4.0 – digitálna transformácia priemyslu
 • Energetika v priemysle, úspora energie, ekológia

Predbežný program:
 • 16. september: prílet v popoludňajších hodinách
 • 17. september: otvorenie výstavy Tech-Inno-Prom, návšteva závodov v Minsku, Minskej oblasti
 • 18. september: návšteva výstavy, Bielorusko-slovenské podnikateľské fórum, slávnostná recepcia
 • 19. september: odlet v popoludňajších hodinách

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 • organizácia B2B stretnutí s relevantnými bieloruskými obchodnými partnermi
 • konferenčné priestory spolu s technickými vybavením a občerstvením počas trvania B2B stretnutí
 • preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
 • návšteva relevantných bieloruských spoločností
 • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
 • zabezpečenie a úhrada vstupných poplatkov na výstavu Tech-Inno-Prom pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja.
 • SARIO uhrádza poplatky pre maximálne dvoch predstaviteľov každej spoločnosti (podmienkou je registrácia MSP spoločnosti so sídlom mimo Bratislavského kraja)

Podpora nezahŕňa:
 • pobytové náklady
 • transfer do teritória
 • víza
 • iné náklady súvisiace s individuálnymi nadštandardnými požiadavkami
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť na tejto podnikateľskej misii, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami do 19. júla 2019.Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie: 10 MSP. Výber MSP na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO „Podpora internacionalizácie MSP“.