Podnikateľská misia do Jekaterinburgu

Dátum: 
07 - 10 júl 2019
Miesto: 
Jekaterinburg, Ruská federácia
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Samuel Čellár, E: samuel.cellar@sario.sk, M: +421 908 616 193

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 7. – 10. júl 2019 podnikateľskú misiu do Jekaterinburgu, Ruská federácia, spojenú s návštevou výstavy INNOPROM.


Štvrté najväčšie mesto Ruskej federácie – Jekaterinburg – patrí medzi najdôležitejšie logistické uzly krajiny. Mesto je významným priemyselným centrom, ten je zastúpený primárne kovovýrobou a spracovaním kovov, výrobou elektroniky, elektrických a optických zariadení, výrobou dopravných prostriedkov, strojárstvom, chemickou výrobou, produkciou nekovových minerálnych výrobkov, ako aj výrobkov z gumy a plastov. 

V rámci INNOPROM-u, ktorý predstavuje kľúčovú priemyselnú výstavu Ruskej federácie, prezentovali v roku 2018 svoju podnikateľskú činnosť vystavovatelia zo 107 krajín a z viac než 60 regiónov RF. Výstavu každoročne navštívi viac ako 20 000 generálnych riaditeľov, špecialistov a nákupcov zastupujúcich strojárske podniky z vyspelých priemyselných regiónov Ruska a krajín SNŠ, ktorí sa zaujímajú o nákup kovoobrábacích a robotických zariadení. Podrobnejšie informácie o veľtrhu nájdete na nasledovnom odkaze.   

Cieľová skupina: 
 • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.

Sektorové zameranie podnikateľskej misie:
 • spracovanie kovov (obrábacie stroje a nástroje, zváracie stroje a spotrebný materiál, výroba aditív, ohýbacie stroje a zariadenia, odlievacie zariadenia, lisovacie a kovacie stroje, povrchová úprava, priemyselná robotika, správa softvéru a zariadení, údržba a opravy strojov)
 • priemyselná automatizácia (automatizácia procesov, robotické technológie a systémy, meranie, riadenie, diagnostika, priemyselné informačné a komunikačné technológie, automatizačný softvér a hardvér)
 • mechanické strojárstvo a výroba komponentov (výroba lietadiel, dopravné stavby, stavby lodí, poľnohospodárska technika, ťažobné zariadenia, prístrojové inžinierstvo a elektrotechnika, inžinierske nástroje a prístroje, rádiové a elektronické zariadenia)
 • technológie v oblasti energetiky (elektrotechnika, tepelné a energetické zariadenia, elektronika, prístrojová technika)
 • aditívna výroba „additive manufacturing“ (aditívne zariadenia a stroje, tlačiarne, suroviny, prášky a iné materiály, nástroje pre CAD/CAM modelovanie)
  
V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 • organizácia B2B stretnutí s relevantnými ruskými partnermi
 • konferenčné priestory spolu s technickým vybavením                                    a občerstvením počas trvania B2B stretnutí
 • preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
 • návšteva ruských spoločností
 • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania                      podnikateľskej misie
 • Zabezpečenie a úhrada vstupných poplatkov na výstavu INNOPROM
  pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja. Vstupné poplatky budú      uhradené pre maximálne dvoch predstaviteľov každej spoločnosti (podmienkou je registrácia MSP spoločností so sídlom mimo                        Bratislavského kraja).
 
Podpora nezahŕňa:
 • pobytové náklady
 • iné náklady súvisiace s individuálnymi nadštandardnými požiadavkami
 
REGISTRÁCIA 
V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii prosím vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami
do 13. mája 2019.Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie: 10 MSP. Výber MSP na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO „Podpora internacionalizácie MSP“.