×
18.02.2023 - 26.02.2023

Podnikateľská misia do Kene a Tanzánie

Miesto
Nairobi, Kenská republika, Dar es Salaam, Tanzánijská zjednotená republika
Organizátor
SARIO Národný projekt, MZVEZ SR
Kontakt

T: +421 2 58 260 311

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR podnikateľskú misiu do Kene a Tanzánie, ktorej predbežný termín konania je stanovený na 18.—26. február 2023.
 
Podnikateľská misia bude realizovaná v súvislosti s Obchodno-investičnou konferenciou EÚ-Keňa a Tanzánia (EU-Kenya and Tanzania Trade and Investment Conference), ktorá sa bude konať v dňoch 21.—22. február v Nairobi a 23.—24. február v Dar es Salaame.
 
Zámerom Obchodno-investičnej konferencie EÚ-Keňa a Tanzánia je podpora týchto krajín za účelom dosiahnutia udržateľného hospodárskeho rastu a ich odolnosti prostredníctvom zvýšených investícií a zintenzívnenia obchodných vzťahov medzi Keňou, Tanzániou a Európskou úniou. Medzi hlavné ciele podujatia bude patriť:
 
 • Prezentácia príležitosti a komparatívnych výhod Kene a Tanzánie ako strategických destinácií pre obchodnú spoluprácu
 • Poskytnutie platformy pre súkromno-verejný dialóg na ďalšie zlepšenie podnikateľského prostredia (napr. regulačný rámec)
 • Zabezpečenie B2B rokovaní a networkingu medzi kenskými/tanzánskymi a európskymi entitami
 • Predloženie nástrojov pre rozvoj súkromného sektora (prístup k financiám, kvalifikačný rozvoj a iné)

Slovenským účastníkom podnikateľskej misie bude zabezpečená účasť na tejto konferencii s cieľom zviditeľniť ich aktivity a zabezpečiť relevantné B2B a B2G rokovania.

V Tanzánii sa budú v čase realizácie podnikateľskej misie konať taktiež výstavy Power & Energy Africa, LightExpo AfricaBuildExpo AfricaWaterTech AfricaOil & Gas AfricaMinExpo Africa, ako aj výstava Tanzania Trade Show, na ktoré budú slovenským spoločnostiam zabezpečené vstupenky.
 
O Keni
Keňa, najrozvinutejšia krajina Východoafrického spoločenstva, je často označovaná za vstupný bod do subsaharskej východnej Afriky, a to aj vďaka najväčšiemu portu vo východnej Afrike — prístavu Kilindini v meste Mombasa na Indickom oceáne, cez ktorý je do regiónu EAC dovážaná masívna časť zahraničného exportu. Odhliadnuc od svojho rozvojového statusu má táto krajina s populáciou viac než 53 miliónov obyvateľov významnú kúpnu silu, čo potvrdzuje aj fakt, že Keňa sa nedávno prepracovala do kategórie stredne príjmovej ekonomiky.
 
Keňa je otvorená ekonomika s pomerne stabilným politickým prostredím, ktorej výhodou je taktiež pomerne kvalitne vybudovaný systém vzdelávania, vďaka čomu je angličtina rozšírená aj v rurálnych oblastiach krajiny. Pre obyvateľstvo je charakteristický silný 'podnikateľský duch', čo robí z Keňanov schopných obchodných partnerov.
 
Keňa je významným partnerom Slovenskej republiky v teritóriu — v krajine sídli aj náš jediný zastupiteľský úrad pre subsaharskú východnú Afriku. Keňa je jedinou programovou krajinou slovenskej oficiálnej rozvojovej spolupráce na africkom kontinente, čo môže byť prínosom pre slovenské MSP, ktoré by sa rozhodli angažovať v tomto teritóriu napríklad prostredníctvom Programu podnikateľských partnerstiev SAMRS.
 
Medzi najčastejšie importované tovary a suroviny do Kene patria: palivá, palmový olej, farmaceutická produkcia, stroje a dopravné prostriedky, železo a oceľ, živice a plasty.

O Tanzánii
Tanzánia je jednou z najrozvinutejších ekonomík Východoafrického spoločenstva (EAC). Táto krajina s populáciou presahujúcou 63 miliónov, zažívala v priebehu posledných 20 rokov stabilný ekonomický rast (priemerne 6% HDP ročne, prekonávajúc tak priemerný rast krajín subsaharskej Afriky, ktorý je na úrovni 4,4% HDP) a patrí do 20tky najrýchlejšie rastúcich ekonomík sveta. Hospodársky rozvoj Tanzánie vyvrcholil v roku 2020 transformáciou krajiny z nízkopríjmovej do krajiny s nižším stredným príjmom. Tento úspech odráža trvalú ekonomickú stabilitu Tanzánie, ktorá v kontexte bohatých prírodných zdrojov a strategickej geografickej polohy, prispela k všeobecnému rastu a udržaniu mieru v krajine.

Medzi najvýznamnejšie piliere ekonomiky Tanzánie patrí okrem turizmu taktiež banská činnosť a ťažba nerastov, ktoré každoročne zaznamenávajú približne 10% prírastky. Z nerastného bohatstva Tanzánia disponuje najmä významnými ložiskami zemného plynu. Tanzánia je taktiež štvrtým najväčším producentom zlata v Afrike. Každoročne vyťaží viac ako 11,5 mil.
trojských uncí zlata, v krajine boli taktiež objavené rezervy 290-tisíc ton niklu. Tanzánia má aj zásoby iných nerastných surovín (urán, chróm, cín, platina, drahokamy — tanzanit, diamanty).
 
Napriek rozvoju cestovného ruchu či ťažobného priemyslu, zostáva Tanzánia naďalej agrárnou krajinou. V poľnohospodárstve zostáva zamestnaných až 60% disponibilných pracovných síl. Toto odvetvie produkuje 25% HDP a cca 80% vývozu.
 
Tanzánia sa dlhodobo snaží prilákať do krajiny zahraničných investorov, pre ktorých buduje špeciálne priemyselné zóny. Vytvára pre nich legislatívu a strategickým investorom ponúka aj daňové prázdniny. Vláda má záujem najmä o rozvoj priemyselnej výroby a automobilového priemyslu. Zaujímavou oblasťou pre zahraničných investorov môže byť aj
sektor cestovného ruch (výstavba hotelov na Zanzibare a v oblastiach národných parkov), závody na spracovanie poľnohospodárskej prvovýroby (ovocie, orechy, bitúnky a pod.). V energetickom priemysle má vláda záujem o investície na ťažbu zemného plynu a výrobu elektrickej energie zo zemného plynu.
 
Medzi najčastejšie importované tovary a suroviny do Tanzánie patria stavebné materiály a stroje, dopravné zariadenia, palivá, hnojivá a nespracované priemyselné materiály.
 
Tanzánsky port v Dar es Salaam je jedným z najvýznamnejších afrických prístavov v Indickom oceáne hojne využívaný exportérmi na dodávky svojich tovarov nielen do Tanzánie ale aj do širšieho regiónu.

Dodatočné ekonomické informácie o  Keni a Tanzánii sú dostupné v Teritoriálnej analýze Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Primárne sektorové zameranie podnikateľskej misie: 
 • Poľnohospodárstvo: Spracovanie poľnohospodárskych produktov, agrotechnológie, modré hospodárstvo
 • Obehové hospodárstvo: Ekotechnológie, vodné a odpadové hospodárstvo
 • Energetika a infraštruktúra: Obnoviteľné zdroje energie, doprava, stavebníctvo a logistika
 • Digitalizácia a elektronické zdravotníctvo
 
Vítaná je taktiež účasť spoločností z iných sektorov so záujmom o rozvoj svojich aktivít v predmetných teritóriách.

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 • Ubytovanie v teritóriu pre jedného zástupcu spoločnosti na termíny trvania podnikateľskej misie
 • Transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
 • Návštevy miestnych spoločností a priemyselných parkov

Podpora nezahŕňa:
 • Povinné očkovanie (cudzokrajné choroby)
 • Prípadné vízové poplatky
 • Letenky
 • Iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov

Ďakujeme za prejavený záujem. Registrácia bola ukončená.Predbežný maximálny počet účastníkov podnikateľskej misie: 12 MSP. Výber MSP na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO 'Podpora internacionalizácie MSP'.
    ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk