×
03.06.2019 - 06.06.2019

Podnikateľská misia do Moskvy spojená s návštevou environmentálneho veľtrhu WasteTech

Miesto
Moskva, Rusko
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Samuel Čellár, E: samuel.cellar@sario.sk, M: +421 908 616 193

V Ruskej federácii, ktorá ročne vyprodukuje približne 70 miliónov ton odpadu, nebola problematika recyklácie až donedávna riešená. Jej akútnosť začína byť v súčasnosti registrovaná aj na najvyššej úrovni, čoho dôkazom je aj v roku 2017 schválené nariadenie prezidenta Ruskej federácie O stratégii ekologickej bezpečnosti Ruskej federácie do roku 2025 kladúcej dôraz na triedenie a recykláciu odpadov, okrem iného prostredníctvom poskytovania štátnej podpory spoločnostiam zaoberajúcim sa danou problematikou. Ruská federácia sa taktiež začína angažovať v zamedzovaní znečisťovania povrchových a podzemných vôd, znižovaní znečistenia ovzdušia, ako aj v ochrane biodiverzity suchozemských a morských ekosystémov. Zelené technológie v Ruskej federácii predstavujú pomerne neprebádaný a perspektívny trh schopný poskytnúť slovenským spoločnostiam priestor realizovať sa.  

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) prostredníctvom národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 3. – 6. júna 2019 podnikateľskú misiu do Moskvy, RF, spojenú s návštevou environmentálneho fóra WasteTech.

Cieľová skupina: 
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.

Sektorové zameranie podnikateľskej misie:
Odpadového hospodárstvo a recyklácia
Environmentálne technológie
Obnoviteľných zdroje energie
Cieľom účasti slovenských spoločností na podnikateľskej misii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a nadviazať obchodné kontakty so zahraničnými partnermi za účelom uzatvorenia obchodných kontraktov.
Pre účastníkov bude pripravený atraktívny program pozostávajúci z B2B rokovaní s ruskými obchodnými partnermi, sprievodný doplnkový program, ako aj návšteva environmentálneho fóra WasteTech, ktoré je jedným z najpopulárnejších výstavných podujatí v oblasti odpadového hospodárstva, environmentálnych technológií a obnoviteľných zdrojov energie v Ruskej federácii, SNŠ a pobaltských krajinách. Očakáva sa, že v roku 2019 sa na veľtrhu zúčastní viac než 250 organizácií z 25 krajín. Podrobnejšie informácie o veľtrhu sú dostupné na webovej stránke fóra.
 
V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
·       organizácia B2B stretnutí s relevantnými ruskými partnermi
·       konferenčné priestory spolu s technickým vybavením a občerstvením              počas trvania B2B   stretnutí
·       preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
·       návšteva ruských spoločností
·       asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania                      podnikateľskej misie
·       zabezpečenie a úhrada leteniek ako aj  poplatkov súvisiacich s účasťou          na fóre WasteTech pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja –                  letenky a poplatky za účasť na fóre WasteTech budú uhradené pre                  maximálne dvoch predstaviteľov každej spoločnosti (podmienkou je                registrácia MSP spoločností so sídlom mimo Bratislavského kraja).
 

Podpora nezahŕňa:
·      pobytové náklady
·      iné náklady súvisiace s individuálnymi nadštandardnými požiadavkami
 
REGISTRÁCIA 
V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii prosím vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami
do 2. apríla 2019.